Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

Ναυαγοσώστης: "Αν σας συμβεί κάτι, καλέστε με στο... κινητό"!

Είστε σε καλά χέρια !
Και όμως δεν πρόκειται για φάρσα αλλά για πραγματικό γεγονός. Ναυαγοσώστης σε παραλία της Κρήτης έβαλε ταμπέλα με το τηλέφωνό του σε περίπτωση που τον χρειαστούν!
Η φωτογραφία από παραλία της Κρήτης που έστειλε αναγνώστης του Cretalive ... μιλάει από μόνη της.
Αν κάτι σας συμβεί ενώ κολυμπάτε, θα πρέπει ... να το ξεπεράσετε, να βγείτε έξω, να βρείτε το κινητό σας τηλέφωνο και να τηλεφωνήσετε στο ναυαγοσώστη για να έρθει!
Ας μη σκεφτούμε τί θα συμβεί αν ... η κλήση προωθείται!
Πηγή: Cretalive.gr

Το φυσικό περιβάλλον και πάλι στο στόχαστρο

Στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας ιδρύθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών υπό την απειλή καταδικών του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή εν είδει επίδειξης προστασίας από τις κυβερνήσεις προς την Ε.Ε., ώστε να αποτραπεί η επιστροφή κοινοτικών κονδυλίων τα οποία είχαν δαπανηθεί χωρίς προστασία του φυσικού πλούτου, στην πράξη. Τώρα ανακοινώνεται αυθαίρετα η συρρίκνωση των 29 Φορέων και η συγχώνευσή τους κατά προσέγγιση σε 14 (ένας ανά 13 περιφέρειες), ερήμην των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, αλλά και της Επιτροπής "Φύση 2000", του κεντρικού επιστημονικού γνωμοδοτικού οργάνου του κράτους για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας.
Το σκάνδαλο της κυβερνητικής απόφασης έγκειται στο γεγονός ότι οι Φορείς Διαχείρισης δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα Διοικητικά τους Συμβούλια δεν αμείβονται. Πηγή χρηματοδότησης αποτελούσαν και αποτελούν τα κοινοτικά προγράμματα και εσχάτως προστέθηκαν πόροι του πράσινου ταμείου (με έσοδα από πρόστιμα για ρύπανση, τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων και λοιπών παρανομιών κ.ά). Για τη στήριξη λειτουργίας των φορέων προβλέφθηκε πίστωση 1 εκατ. ευρώ κατά το 2012, ενώ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και έως τα τέλη του 2015 εν γένει για τις προστατευόμενες περιοχές προγραμματίζεται η διάθεση 4,7 εκατ. ευρώ με εθνική συμμετοχή μόλις 5%. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι υπό την ευθύνη των 29 Φορέων Διαχείρισης βρίσκεται μόνον το 30% των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000.Δεν χρηματοδοτούμαστε από τον κρατικό προϋπολογισμό

Την έντονη διαμαρτυρία τους "για τον σχεδιασμό της πολιτείας σχετικά με τα Εθνικά Πάρκα και τους Φορείς Διαχείρισης, ο οποίος πραγματοποιείται χωρίς καμία διαβούλευση και συνεργασία με τους Φορείς, τους άμεσα ενδιαφερόμενους και πιο αρμόδιους να βοηθήσουν στον ορθό σχεδιασμό, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά με απώτερο σκοπό την υλοποίησή του μετά τη λήξη του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. το 2015", εκφράζει η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου Προέδρων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών σε επιστολή της με ημερομηνία 23 Ιουλίου προς το σύνολο των αρμοδίων, μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση των "συγχωνεύσεων". Η Συντονιστική παρέχει πλήθος κρίσιμων στοιχείων για τον ρόλο των Φορέων, αλλά και για τη χρηματοδότησή τους σχεδόν αποκλειστικά από κοινοτικούς πόρους.

Όπως επισημαίνεται:

"- Η χρηματοδότηση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Καλύπτεται σχεδόν αποκλειστικά (ποσοστό μεγαλύτερο του 95%) από ευρωπαϊκά κοινοτικά κονδύλια (π.χ. πόροι από το Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον - Γ'ΚΠΣ - ΕΠ.ΠΕΡ. 2006-2009 και Ε.Σ.Π.Α. - Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2010-2015 ή πόροι από τα ΠΕΠ, LIFE, INTERREG, 6ο και 7ο Χρηματοδοτικό Πλαίσιο Έρευνας της Ε.Ε.) και από ιδίους πόρους.

- Το προσωπικό των Φ.Δ. της χώρας μας απασχολείται και καλύπτονται οι δαπάνες του αποκλειστικά από την υλοποίηση των προαναφερθέντων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ενδεχόμενη μείωση του απασχολούμενου προσωπικού στους Φορείς Διαχείρισης θα σημάνει αυτόματα την αδυναμία υλοποίησης των εγκεκριμένων και χρηματοδοτούμενων ήδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων, καθώς και τη μη απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων, με συνεπακόλουθη μείωση των κρατικών εσόδων (μέσω της μη είσπραξης των σχετικών φόρων από τις αντίστοιχες δαπάνες - φόρος εισοδήματος, ΙΚΑ, ΦΠΑ αναλωσίμων και παγίων κ.λπ.).

- Τυχόν μείωση του απασχολούμενου προσωπικού στους Φορείς Διαχείρισης θα έχει, επίσης, ως συνέπεια τη μη σωστή ανταπόκριση των Φ.Δ. στην υποχρέωση που έχουν για την εποπτεία και παρακολούθηση των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών αρμοδιότητάς τους, με αποτέλεσμα τη σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση των προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας. Αυτό, σε ορισμένες περιπτώσεις δυνητικά, μπορεί να έχει ως συνεπακόλουθο αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της διαδικασίας επιβολής προστίμων στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. στην περίπτωση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου υπάρχει ο κίνδυνος επιβολής προστίμου 48 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε περίπτωση διαπίστωσης ελλιπούς λειτουργίας του από τη Δ/νση Περιβάλλοντος της Ε.Ε.). Είναι προφανές ότι σε μια τέτοια περίπτωση η επιβάρυνση στην εθνική οικονομία θα είναι πολλαπλάσια του οφέλους που θα προκύψει από την τυχόν μείωση του μισθολογικού κόστους των Φορέων.

- Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι τα Διοικητικά Συμβούλια και οι πρόεδροι των Δ.Σ. των Φορέων Διαχείρισης των προστατευμένων περιοχών εργάζονται εθελοντικά (αμισθί) για την ομαλή λειτουργία των Φορέων, την αποτελεσματική προστασία και ορθολογική διαχείριση των Εθνικών Πάρκων και την ορθή διεκπεραίωση των στόχων των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση των Φορέων.

- Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ο καθοριστικός ρόλος των Φ.Δ. στην επιτυχή ανταπόκριση της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της για την 3η Εθνική Αναφορά/Έκθεση Εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (περίοδος αναφοράς 2007-2012, άρθρο 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ), ρόλος για τον οποίο άλλωστε μεριμνά η Ε.Ε. μέσω της χρηματοδότησης των Φ.Δ. (2010-2015 - Πρόγραμμα ΕΣΠΑ), και τον οποίο είναι προφανές ότι οι Φ.Δ. δεν θα μπορέσουν να διαδραματίσουν σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τους".

Η Συντονιστική Επιτροπή υπενθυμίζει το "αντικείμενο έργασίας των φορέων", δηλαδή: τη διατήρηση, προστασία και διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων φυσικών οικοτόπων και ειδών προτεραιότητας με βάση τις αντίστοιχες κοινοτικές Οδηγίες και αφετέρου τη δυνατότητα που παρέχουν οι προστατευόμενες περιοχές για απόκτηση συγκριτικού οικονομικού πλεονεκτήματος σε τοπικό, αλλά και εθνικό επίπεδο, από το γεγονός ότι δρουν ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και "φυτώριο" καινοτόμων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων Φορέων Διαχείρισης με την επωνυμία "Ελληνική Φύση", αναφέρεται στη συνταγματική υποχρέωση για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και εξηγεί ότι οι Φ.Δ.Π.Π. από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα λειτούργησαν χρηματοδοτούμενοι αποκλειστικά από ευρωπαϊκά προγράμματα, κυρίως από το ΕΠΠΕΡ και από το 2010 από το ΕΠΠΕΡΑΑ, μέσω των οποίων υποστηρίχθηκαν τόσο τα λειτουργικά και μη ανελαστικά έξοδα των Φ.Δ. όσο και οι διαχειριστικές τους δράσεις. Η συμβολή των Φ.Δ.Π.Π. στην αύξηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών πόρων και στη δημιουργία συνθηκών τοπικής κυρίως ανάπτυξης μέσα από τη χρηματοδότησή τους από το ΕΠΠΕΡΑΑ είναι προφανής και εξαιρετικά σημαντική.

Παρατηρεί επιπλέον πως "δεν υπάρχει καμία απολύτως τεκμηρίωση σχετικά με το όφελος που θα προκύψει σε επίπεδο διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, ώστε να δικαιολογούνται οι συγχωνεύσεις σε διαχειριστικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα στη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών θα είναι μάλλον αρνητικό, σύμφωνα και με τις επίσημες τοποθετήσεις όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιακών και μη παραγόντων". Σημειώνουν δε ότι έχει ήδη ανατεθεί από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία σε εξωτερικό νομικό σύμβουλο η επεξεργασία σχεδίου νόμου που θα αναμορφώνει το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο των Ν. 2742/99 & 3937/11, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Καταλήγουν επισημαίνοντας πως ήδη οι Φ.Δ. έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες υλοποίησης πλήθους προκηρύξεων και συμβάσεων, μεταξύ των οποίων και οι προκηρύξεις της επιστημονικής παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων, προκειμένου η Ελλάδα να καταθέσει έκθεση για την πρόοδο εφαρμογής της Οδηγίας 92/43 περί οικοτόπων εντός του 2013, κάτι που αποτελεί εθνική υποχρέωση ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της εφαρμογής της σχετικής Οδηγίας.Οι φορείς διαχείρισης

1. Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας

2. Εθνικού Δρυμού Πρεσπών

3. Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Β. Σποράδων

4. Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου

5. Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα

6. Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

7. Εθνικού Πάρκου Κορώνειας - Βόλβης - Μακεδονικών Τεμπών

8. Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου

9. Λίμνης Κερκίνης

10. Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

11. Υγροτόπων Αμβρακικού

12. Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου

13. Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς

14. Εθνικού Πάρκου Σχοινιά - Μαραθώνα

15. Εθνικού Δρυμού Αίνου

16. Εθνικού Δρυμού Οίτης

17. Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

18. Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

19. Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

20. Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων

21. Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς

22. Καρπάθου - Σαρίας

23. Οροσειράς Ροδόπης

24. Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μούστου

25. Περιοχής Οικ/ξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου

26. Περιοχής Οικοανάπτυξης Λίμνης Παμβώτιδας

27. Ποταμών Αχέροντα - Καλαμά

28. Χελμού - Βουραϊκού

29. Λίμνης Καστοριάς
http://www.avgi.gr

Λουλούδια από αλουμίνιο και... κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο.

Τα κουτάκια των αναψυκτικών σίγουρα δεν είναι κάτι που µπορούµε να συνδέσουµε µε πολύχρωµα και ντελικάτα λουλούδια. Όµως εκεί που άλλοι άνθρωποι βλέπουν σκουπίδια και στην καλύτερη περίπτωση απορρίµµατα που µπορούν να ανακυκλωθούν, ορισµένοι βλέπουν άπειρες δυνατότητες. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι οι καλλιτέχνες, όπως η Αµερικανίδα Christine Eige, που εµπνέεται για τις δηµιουργίες της από το περιβάλλον. Το µήνυµα που θέλει να περάσει µέσα από τα έργα της είναι ότι πρέπει να εκτιµούµε τη Φύση.
Η φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από τα ανακυκλωµένα έργα της είναι ότι χρησιµοποιώντας στην καθηµερινότητά µας τις τρεις αρχές (µείωση, επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση), µπορούµε να κάνουµε τον κόσµο µας ένα καλύτερο µέρος για να ζούµε. Η Αµερικανίδα καλλιτέχνιδα χρησιµοποιεί πεταµένα κουτάκια αναψυκτικών για να δηµιουργήσει γλαστράκια µε κοµψούς κρίνους και εντυπωσιακά τριαντάφυλλα που προς στιγµήν µπορεί να σε ξεγελάσουν και να σε κάνουν να νοµίζεις πως είναι πραγµατικά λουλούδια, αφού η σύνθεσή τους δεν είναι αφαιρετική, αλλά ακολουθεί κατά γράµµα τη µορφολογία τους.

Όπως η Christine Eige λέει, µε τις συνθέσεις της προσπαθεί να συνδυάσει την αισθητική πρόταση µε το οικολογικό µήνυµα ότι είναι επιτακτικό να αλλάξουµε κάποια πράγµατα στη συµπεριφορά µας απέναντι στον πλανήτη.

Τα αλουµινένια κουτάκια αναψυκτικών είναι ιδανικά για τις ανθοσυνθέσεις της Αµερικανίδας καλλιτέχνιδας, αφού πρόκειται για ένα υλικό εξαιρετικά εύπλαστο και ανθεκτικό, το οποίο στην εµπορική του χρήση έχει πολύ φανταχτερά - έντονα χρώµατα, που µπορούν να προσφέρουν ιδανικούς συνδυασµούς.
Τα κουτάκια των αναψυκτικών σίγουρα δεν είναι κάτι που µπορούµε να συνδέσουµε µε πολύχρωµα και ντελικάτα λουλούδια. Όµως εκεί που άλλοι άνθρωποι βλέπουν σκουπίδια και στην καλύτερη περίπτωση απορρίµµατα που µπορούν να ανακυκλωθούν, ορισµένοι βλέπουν άπειρες δυνατότητες. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι οι καλλιτέχνες, όπως η Αµερικανίδα Christine Eige, που εµπνέεται για τις δηµιουργίες της από το περιβάλλον. Το µήνυµα που θέλει να περάσει µέσα από τα έργα της είναι ότι πρέπει να εκτιµούµε τη Φύση.

Η φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από τα ανακυκλωµένα έργα της είναι ότι χρησιµοποιώντας στην καθηµερινότητά µας τις τρεις αρχές (µείωση, επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση), µπορούµε να κάνουµε τον κόσµο µας ένα καλύτερο µέρος για να ζούµε. Η Αµερικανίδα καλλιτέχνιδα χρησιµοποιεί πεταµένα κουτάκια αναψυκτικών για να δηµιουργήσει γλαστράκια µε κοµψούς κρίνους και εντυπωσιακά τριαντάφυλλα που προς στιγµήν µπορεί να σε ξεγελάσουν και να σε κάνουν να νοµίζεις πως είναι πραγµατικά λουλούδια, αφού η σύνθεσή τους δεν είναι αφαιρετική, αλλά ακολουθεί κατά γράµµα τη µορφολογία τους.

Όπως η Christine Eige λέει, µε τις συνθέσεις της προσπαθεί να συνδυάσει την αισθητική πρόταση µε το οικολογικό µήνυµα ότι είναι επιτακτικό να αλλάξουµε κάποια πράγµατα στη συµπεριφορά µας απέναντι στον πλανήτη.

Τα αλουµινένια κουτάκια αναψυκτικών είναι ιδανικά για τις ανθοσυνθέσεις της Αµερικανίδας καλλιτέχνιδας, αφού πρόκειται για ένα υλικό εξαιρετικά εύπλαστο και ανθεκτικό, το οποίο στην εµπορική του χρήση έχει πολύ φανταχτερά - έντονα χρώµατα, που µπορούν να προσφέρουν ιδανικούς συνδυασµούς.

«Βουλιάζει όποιος σηκώνει τις μεγάλες πέτρες»

Της Βασιλικής Τζεβελέκου
Το ερώτημα είναι γιατί σε μια χώρα που διαθέτει περισσότερους από 20.000 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία - σύμβολα του παγκόσμιου πολιτισμού, πράγματα απλά, όπως η απρόσκοπτη λειτουργία των μουσείων, να μην είναι αυτονόητη υπόθεση; Φαίνεται πως δεν είναι. Οι μεγάλες ελλείψεις σε φυλακτικό προσωπικό και οι καθυστερήσεις στις προσλήψεις ωρομισθίων ανάγκασαν μεγάλα μουσεία, όπως της Ολυμπίας ή των Δελφών, να λειτουργούν μέχρι τις 3 το μεσημέρι, αλλά και τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης να κλείνει τα Σαββατοκύριακα επίσης στις 3!!! Σε άλλες περιπτώσεις, όπως στο Εθνικό Αρχαιολογικό της Αθήνας ή στο Παλάτι των Ιπποτών της Ρόδου - εκεί η κατάσταση δεν έχει αλλάξει -, οι επισκέπτες έβλεπαν ορισμένες μόνο αίθουσες, καθώς όσες δεν διέθεταν φυλακτικό προσωπικό πολύ απλά έκλειναν!
Αυτή είναι η εικόνα που δίνουμε στους επισκέπτες τους θερινούς μήνες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα έσοδα του κράτους, σε μια εποχή που δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Το αίτημα για έκτακτο προσωπικό που υπέβαλε τον Οκτώβριο το πρώην υπουργείο Πολιτισμού - Τουρισμού ικανοποιήθηκε από τους αρμόδιους συνυπουργούς (Οικονομικών και Εργασίας) τον Μάρτιο κι έτσι δρομολογήθηκε η πρόσληψη 680 ατόμων μέσω ΑΣΕΠ (450 ημερήσιοι φύλακες, 140 νυχτοφύλακες και 90 εργατοτεχνίτες), οι οποίοι άρχισαν να καταλαμβάνουν τις θέσεις τους μόλις το πρώτο 5ήμερο του Ιουλίου, ενώ η τουριστική περίοδος ξεκινάει από τον Μάρτιο! Φέτος δε, ο Απρίλιος ήταν ιδιαίτερα «ανεβασμένος» λόγω του Πάσχα των καθολικών, αν και σε πολλά μουσεία τα ρολά ήταν «κατεβασμένα».

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο κ. Κώστας Τζαβάρας αναπληρωτής υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, διαβεβαίωσε ότι είναι προτεραιότητά του τα «ανοιχτά μουσεία», με την ομαλοποίηση του ωραρίου λειτουργίας τους.

Θέμα που χρονίζει αντί να λύνεται

Δύο πρωθυπουργοί (Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς) και ένας αρχηγός κόμματος (Ευάγγελος Βενιζέλος), οι οποίοι κάθισαν στην καρέκλα του υπουργού Πολιτισμού, δεν κατάφεραν να επιλύσουν το θέμα, καθώς το μόνιμο προσωπικό δεν επαρκεί, ενώ η πολιτική ηγεσία δεν κατάφερε να συνεννοηθεί με τους αρχαιοφύλακες. Η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου δείχνει διατεθειμένη να καθίσει στο ίδιο τραπέζι και να το συζητήσει… Ίδωμεν. Πάντως το υπουργείο Πολιτισμού έστειλε επίσημα το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας στις 16 Ιουλίου, το οποίο εφαρμόζεται από τις αρχές Ιουλίου - με διάφορα προβλήματα και πάλι - μόλις σε 42 χώρους και μουσεία. Ναι, καλά καταλάβατε, οι υπόλοιποι θα κλείνουν τρεις με τέσσερις το μεσημέρι, κατακαλόκαιρο!

Μοναδική εξαίρεση - στα προβλήματα ωραρίου -, το νέο Μουσείο της Ακρόπολης, που από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας του εφαρμόζει σταθερό ωράριο 8.00 - 20.00 και έτσι έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των επισκεπτών του από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Ωράριο: Τρίτη - Κυριακή 09.00 - 16.00

Δευτέρα 13.30 - 20.00

Εισιτήριο: 7 ευρώ

Παρασκευή 6 Ιουλίου, λίγο μετά τις 9.00 το πρωί διασχίζω το πλακόστρωτο πεζοδρόμιο από την κεντρική λεωφόρο έως την είσοδο του μουσείου και δυσανασχετώ με τα σκουπίδια, τις γόπες, τα πεταμένα μπουκάλια... Εκτός από έναν υπάλληλο καθαριότητας με μια σκούπα καθημερινά τι άλλο χρειάζεται ο Δήμος Αθηναίων για να είναι ευπρεπής ο δρόμος που οδηγεί σ’ ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου; Τα αποστεωμένα πρόσωπα των τοξικομανών που συχνάζουν στο πάρκο και στους γύρω δρόμους κάνουν το στομάχι σου να «σφίγγεται» από θλίψη, λίγο πριν εισέλθεις στο μουσείο - ναό, όπου το κάλλος, η κομψότητα, η μεγαλοπρέπεια η λαμπρότητα, λειτουργούν ως ελιξίριο ψυχής, καθηλώνοντας τους χιλιάδες επισκέπτες από όλα τα μέρη του πλανήτη, που πέρυσι ξεπέρασαν τους 170.000. Εντός του μουσείου τα κλιματιστικά λειτουργούν στο φουλ, οι φύλακες βρίσκονται στις θέσεις τους και ύστερα από αρκετό καιρό όλες οι αίθουσες είναι επιτέλους… ανοιχτές. Ακόμα και στο μεγαλύτερο μουσείο της χώρας το προσωπικό δεν επαρκεί. Γι’ αυτό οι αίθουσες που δεν διέθεταν φύλακες έμεναν κλειστές μέχρι να διοριστούν οι εποχικοί υπάλληλοι. Ναι, εν έτει 2012, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, που φιλοξένησε τον Απρίλιο 37.000 και τον Μάιο 27.000 επισκέπτες, λειτουργεί με μονή βάρδια, μένει ανοιχτό μόλις 7 ώρες κάθε μέρα κι οι υπάλληλοί του αναγκάζονται να καταφεύγουν σε δικές τους «αλχημείες - πατέντες», καθώς αισθάνονται ότι «πρέπει να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους που έρχονται από την άλλη άκρη του κόσμου», όπως μου λέει φύλακας με πολλά χρόνια θητείας. Το Εθνικό Αρχαιολογικό λειτουργούσε έως τα τέλη Ιουνίου μέχρι τις 3 το μεσημέρι και το ωράριο διευρύνθηκε μόλις κατά μία ώρα για τη θερινή περίοδο, καθώς οι 42 εποχικοί υπάλληλοι που διορίστηκαν επαρκούν μόνον για τη μία βάρδια, ώστε να παραμένουν ανοιχτές και οι 65 αίθουσες. Ποιος, αλήθεια, φέρει την ευθύνη για τα έσοδα που χάνονται από την περιορισμένη λειτουργία του; Πόσοι θα ήταν οι επισκέ­πτες του αν λειτουργούσε σε 12ωρη βάση, όπως το Μουσείο της Ακρόπολης; Τι σκέφτονται, άραγε, οι τόσο κοντινοί «γεί­τονες» στην οδό Μπουμπουλίνας, που κατοικούν στα ψηλά διαμερίσματα του υπουργείου Πολιτισμού; Ο αριθμός του προσωπικού ανέρχεται σε 200 άτομα, μαζί με τους 42 ωρομίσθιους που θα βρίσκονται εκεί για λίγους μήνες προκειμένου να καλύψουν τα κενά στο «πικ» της τουριστικής περιόδου. Ένα μουσείο σαν κι αυτό θα έπρεπε να λειτουργεί full season, αφού οι επισκέπτες μόνον από τα μαθητικά γκρουπ από την Ελλάδα και το εξωτερικό ανέρχονται στους 100.000 (προβλέπεται δωρεάν είσοδος για όλους τους νέους έως 19 ετών και για τους σπουδαστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης – όπως μας ενημερώνει η αναπληρώτρια διευθύντρια κ. Αλεξάνδρα Χριστοπούλου). Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι το ΕΑΜ έχει υψηλή επισκεψιμότητα Ελλήνων πολιτών για τα μόνιμα εκθέματα και τις περιοδικές του εκθέσεις, όπως τη θαυμάσια τρέχουσα περιοδική έκθεση «Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων», που θα παραμείνει στο μουσείο έως τον Απρίλιο του 2013. Μια έκθεση που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Μουσείο Ακρόπολης

Ωράριο: 8.00 -20.00 (όλο τον χρόνο)

Παρασκευή 8.00 -22.00, Δευτέρα κλειστά

Εισιτήριο: 5 ευρώ

Στην κορυφή της λίστας με τους υψηλότερους δείκτες επισκεψιμότητας βρέθηκε και το 2011 το Μουσείο της Ακρόπολης με 1.244.702 επισκέπτες, κατάτι λιγότερους από την προηγούμε­νη χρονιά (1.355.890 το 2010). «Στα τρία χρόνια λειτουργίας είχαμε περίπου 5.000.000 επισκέπτες. Αυτό που μας ενθαρρύνει ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση είναι ότι πρόσφατη στατιστική έρευνα κατέδειξε ότι το 26% των επισκεπτών έρχεται περισσότερες από μία φορά στο μουσείο. Κυρίως Έλληνες, αλλά και ξένοι. Αυτό ακριβώς θέλουμε, όχι μια επίσκεψη σαν μια εφάπαξ υποχρέωση στον αρχαίο πολιτισμό, αλλά να αισθάνονται οι επισκέπτες το μουσείο σαν δικό τους χώρο», λέει ο πρόεδρος του Μουσείου της Ακρόπολης καθηγητής Δημήτρης Παντερμαλής.

Σχολιάζοντας τη μικρή πτώση των επισκεπτών κατά την προη­γούμενη χρονιά, μας είπε: «Είναι φυσικό επακόλουθο της οικο­νομικής κρίσης και της πτώσης στον τουρισμό. Ωστόσο βλέπω τις τελευταίες εβδομάδες μια αντιστροφή του κλίματος». Το νέο Μουσείο της Ακρόπολης μέχρι τώρα συντηρείται από τα δικά του έσοδα και παρά τις γενικές δυσκολίες έχει καταφέρει να καθιερώσει σταθερό ωράριο λειτουργίας, σύμ­φωνα με τα ευρωπαϊκά μουσειακά πρότυπα. «Κάτι τέτοιο δεν είναι απλό, χρειάζεται προσπάθεια κι εγρήγορση. Ιδιαίτερα η περίοδος ακμής απαιτεί περισσότερο προσωπικό, οπότε παίρνουμε ορισμένους έκτακτους», λέει ο επικεφαλής του μουσείου. Οι μόνιμοι υπάλληλοι είναι 180, στους οποίους έχουν προστεθεί 45 και αναμένονται άλλοι 28 εποχικοί. «Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να κρατάμε ανοιχτό το μουσείο. Αυτό καθιερώνεται και στη συνείδηση του κόσμου. Αλλά πρέπει ν’ αγωνίζεται κανείς. Η επισκεψιμότητα, τα έσοδα και η πολιτική του μουσείου είναι συνδεδεμένα». Η επισκεψιμότητα κατά τις προηγούμενες καλοκαιρινές ημέρες ήταν 4-5.000 άτομα ημερησίως, ενώ τον χειμώνα ο μέσος όρος των επισκεπτών ήταν 3.000.

Αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολης

Ωράριο: Δευτέρα έως Σάββατο 8.00 - 20.00

Κυριακή 8.00 -15.00

Εισιτήριο: 12 ευρώ

Ακόμα και η Ακρόπολη δεν έχει γλιτώσει από τα προβλήματα ωραρίου και επάρκειας προσωπικού. Τον Παρθενώνα και τα άλλα μνημεία του Ιερού Βράχου επισκέφτηκαν πέρυσι 1.317.572 άτομα (αντίστοιχα 993.496 το 2010), ο μεγαλύτε­ρος αριθμός επισκεπτών ανά την επικράτεια. «Χρειαζόμαστε περίπου 75 φύλακες ανά βάρδια, δηλαδή περίπου 150 για τη διπλή. Αλλά ακόμα κι αυτή τη στιγμή είμαστε λιγότεροι και δουλεύουμε με μονή βάρδια την Κυριακή, καθώς οι έκτακτοι πληρώνονται μόνο για το πενθήμερο. Ήρθαν περίπου 28 εποχικοί, αλλά δεν επαρκούν», μας λέει ο κ. Ιωάννης Μαυρικόπουλος, αρχιφύλακας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Φυλάξεως Αρχαιοτήτων, και προσθέτει: «Το υπουργείο αυτή τη στιγμή διόρισε 680 έκτακτους κι εμείς εκτιμούμε ότι για να λειτουργήσουν σωστά μουσεία - αρχαιο­λογικοί χώροι χρειάζονται 2.000 έκτακτοι ανά την επικράτεια. Έτσι βλέπουμε να συμβαίνουν τραγικά περιστατικά. Στο Εθνι­κό Αρχαιολογικό, για παράδειγμα, οι φύλακες δεν φτάνουν για τη διπλή βάρδια (8.00 - 20.00), αλλά περισσεύουν για τη μονή... Ακόμα και στην Ακρόπολη δεν επαρκούν οι υπάλλη­λοι. Είναι δυνατόν να κλείνει την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι, να μην φτάνουν οι καθαρίστριες ή να μην υπάρχει γιατρός και καμαράκι Α’ Βοηθειών;». «Αν δεν βρεθεί λύση με τα ζητήματα του κλάδου, η ΠΕΥΦΑ σκοπεύει να κλείσει την Ακρόπολη;» τον ρωτάμε. «Νομίζω ότι διάθεση του αναπληρωτή υπουρ­γού κ. Τζαβάρα είναι να δώσει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Αλλά θα πρέπει να σας πω ότι την Ακρόπο­λη δεν την κλείνουμε εμείς, αλλά οι εργαζόμενοι».

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Ωράριο: Τρίτη - Κυριακή 09.00 -18.00

Δευτέρα 10.30 -18.00

Με κλειστές, λόγω έλλειψης προσωπικού, έως τις αρχές Ιουλίου τις αίθουσες με τις μόνιμες συλλογές της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης πήρε τελικά 20 ωρομίσθιους υπαλλήλους. Έτσι κατάφερε να τις ανοίξει, αλλά ούτε συζήτηση για θερινό ωράριο. Οι φύλακες δεν επαρκούν για διπλή βάρδια, ωστόσο μπορούν να επιμηκύνουν το ωράριο έως τις 6 το απόγευμα. Πρόταση «που έπεσε στο τραπέζι» από τη διευθύντρια κ. Πολυξένη Αδάμ - Βελένη και τη δέχτηκαν οι φύλακες του μουσείου αλλά και η Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Φύλαξης Αρχαιοτήτων. «Έγινε τεράστιος αγώνας δρόμου από τη γενική διευθύντρια Αρχαιοτήτων κ. Μαρία Βλαζάκη για επιπλέον προσωπικό, αλλά έπρεπε να πειστεί και το υπουργείο Οικονομικών», λέει στο «Ποντίκι art» η κ. Αδάμ - Βελένη για την αργοπορία των προσλήψεων. Στην ερώτηση αν χάνονται επισκέπτες από αυτές τις προχειρότητες απαντά: «Υπάρχει η αίσθηση δυσλειτουργίας των μουσείων μας. Αυτό είναι τρωτό σημείο. Δεν έχουμε μια σταθερότητα, ώστε να μπορεί να προγραμματίσει κάποιος την επίσκεψή του. Το σταθερό πρόγραμμα περνάει και στους διαδικτυακούς τόπους και καθιερώνεται στο κοινό. Όλοι γνωρίζουν ότι το Μπομπούρ ή το Λούβρο κλείνουν στις 6 και δύο φορές την εβδομάδα στις 9 ή 10 το βράδυ».

Σημειώνουμε ότι το μόνιμο προσωπικό του ΑΜΘ είναι 70 άτο­μα. Κι ενώ πριν από έξι χρόνια ήταν 50 φύλακες, σήμερα έχει μόλις 17!

Αρχαιολογικός χώρος Δελφών

Ωράριο: 7.30 - 20.00 (καθημερινά)

Μουσείο Δελφών

Ωράριο: 9.00 - 16.00 (καθημερινά)

Εισιτήριο: ενιαίο 9 ευρώ, απλό 6 ευρώ

Με 24 άτομα μόνιμο προσωπικό, από τους οποίους οι εφτά είναι νυχτοφύλακες, λειτουργεί ο κορυφαίος αρχαιολογικός χώρος και το Μουσείο των Δελφών, που φυλάσσει ένα από τα ωραιότερα αγάλματα, τον Ηνίοχο. Ανάμεσά τους δεν υπάρχει προσωπικό καθα­ριότητας. «Τι κάνετε τον χειμώνα», ρωτάω. «Προσπα­θούμε να τα βγάλουμε πέρα. Υπάρχει και συνεργείο καθαρισμού», μου απαντούν. Ιδιωτικό φυσικά, που δεν ξέρουμε αν κοστίζει περισσότερο ή λιγότερο από έναν υπάλληλο. Πάντως ανάμεσα στους 18 ωρομίσθιους που έσπευσαν να καλύψουν τα κενά του καλοκαιριού ήρθε και μία καθαρίστρια. Τώρα τι θα προλαβαίνει να κάνει είναι άλλο ζήτημα... Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το πρώτο τρίμηνο του 2012 οι Δελφοί σημείωσαν μεγάλη αύξηση επισκεψιμότητας της τάξης του 210,9%, με 30.470 επισκέπτες έναντι 9.800 της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου.

Αρχαιολογικός χώρος Ολυμπίας

Ωράριο: Δευτέρα - Σάββατο 08.00 - 20.00,

Κυριακή 08.00 - 15.00

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας

Ωράριο: Τρίτη - Σάββατο 08.00 - 20.00,

Κυριακή και Δευτέρα 09.00 - 16.00

Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων

Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή 09.00 - 16.00,

Σάββατο, Κυριακή κλειστά

Ενιαίο εισιτήριο: 9 ευρώ

Για μουσείο ή αρχαιολογικό χώρο: 6 ευρώ

Η κλοπή στο Μουσείο της Ολυμπίας έκανε τον γύρο του κόσμου. Πρόσφατα μια τουρίστρια πέρασε με άνεση το συρματόπλεγμα και διανυκτέρευσε στον αρχαιολογικό χώρο. Παρ’ όλα αυτά, η Αρχαία Ολυμπία, που φιλοξένησε πέρυσι περισσότερους από 500.000 επισκέπτες, ενισχύθηκε με ελάχιστο εποχικό προσωπι­κό, που έφτασε και εδώ στις αρχές Ιουλίου…

«Δεν μπορείς να λειτουργείς με ημίμετρα. Το θερινό ωράριο πρέπει να ξεκινάει τουλάχιστον από την 1η Απριλίου. Και πέρυσι που δεν είχαμε εκλογές, αρχές Ιουνίου ξεκίνησε. Υπάρχει ολιγωρία. Έχουμε μια σίγουρη βιομηχανία και δεν κάνουμε τίποτα για να την αξιοποιήσουμε. Εκατοντάδες άτομα έρχονται με τις κρουαζιέρες. Φτάνει το πλοίο στο Κατάκολο γύρω στη μία, επιβιβάζονται στα πούλμαν, κάνουν μια ώρα δρόμο για να φτάσουν, κι αν συμβεί κάτι στη διαδρομή βρίσκουν τον χώρο κλειστό ή έτοιμο να κλείσει. Τι να πεις σ’ αυτούς τους ανθρώπους; Διαμαρτύρονται πολύ δικαιολογημένα». Ο αρχαιοφύλακας δεν μασάει τα λόγια του: «Έχουν έρθει 38 εποχικοί φύλακες και 3 καθαρίστριες, αλλά και πάλι δεν επαρκούμε για τη φύλαξη. Ο αρχαιολογικός χώρος είναι τεράστιος, πάνω από 400 στρέμματα, συν τα δύο μουσεία. Η κρίση στον τουρισμό μειώνει και την προσέλευση στους αρχαιολογικούς χώρους. Πέρυσι τον Μάιο οι επισκέπτες έφτασαν τους 55.000, ενώ φέτος το ποσοστό μειώθηκε κατά 35% και κόπηκαν περίπου 41.000 εισιτήρια τον αντίστοιχο μήνα. Έχουμε όχι μόνο μειωμένο αλλά και μπερδεμένο ωράριο στους χώρους. Αυτό σίγουρα δεν βοηθάει. Άργησε και να εφαρμοστεί το θερινό φέ­τος… Όλα με δυσκολίες. Αισθανόμαστε σαν να είμα­στε μεθόριος!» Κι εδώ να σημειώσουμε ότι τόσο στην Ολυμπία όσο και σε άλλους αρχαιολογικούς τόπους, που τους επισκέπτονται μεγάλα γκρουπ, κάποιες φο­ρές αναλαμβάνουν τα έξοδα τουριστικοί πράκτορες για να παραταθεί το ωράριο. Κι όλοι συμφωνούν με τη λύση, γιατί πώς να κλείσεις την πόρτα σε 1.000 άτομα;

Αρχαιολογικός χώρος Μυκηνών

Ωράριο: 09.00 - 19.00

Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκηνών

Ωράριο: Τρίτη - Κυριακή 09.00 - 19.00,

Δευτέρα 12.00 - 16.00

Εισιτήριο: 8 ευρώ ενιαίο, απλό 4 ευρώ

Μόλις στις 2 Ιουλίου ξεκίνησε το θερινό ωράριο στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο των Μυκηνών. Από τους 24 ωρομίσθιους που είχαν ζητηθεί, έφτασαν τελικά οι μισοί: οχτώ αρχαιοφύλακες, δυο νυχτοφύ­λακες και δυο καθαρίστριες. Αν και υπήρχε μεγάλη προσέλευση επισκεπτών τον Απρίλιο και τον Μάιο, οι πόρτες έκλειναν στις 4.00!!! Όπως και τον Ιούνιο. «Οι παλιοί οδηγοί έγραφαν ότι κλείναμε στις εφτά. Μας τους έδειχναν οι άνθρωποι, αλλά τι μπορούσαμε να κάνουμε; Μείναμε κάποιες φορές παραπάνω, με ραντεβού. Τι να κάνεις όταν έχεις γκρουπ με 400 - 500 άτομα; Λυπόμαστε να χαθούν τόσα εισιτήρια», μας λέει έμπειρος αρχαιοφύλακας, που δεν κρύβει την απογοήτευσή του. Και ο παραλογισμός για το διαμάντι των Μυκηνών συνεχίζεται: Εδώ και δύο χρόνια δεν λειτουργεί το καφέ εντός του χώρου, ενώ μέχρι πέρυσι δεν υπήρχε καν δυνατότητα αγοράς νερού κι αναψυ­κτικών!... «Φέτος τοποθετήθηκαν αυτόματα μηχανή­ματα πώλησης στην κεντρική είσοδο και άνοιξαν δύο δημοτικές καντίνες στο πάρκινγκ», μας πληροφορεί. Θέλετε και το καλύτερο; Επειδή δεν υπήρχαν μόνιμοι καθαριστές, αναλάμβαναν την εργασία οι… φύλακες. Τώρα υπάρχουν δύο ωρομίσθιες καθαρίστριες για τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο. Ο αρχαιολογικός χώρος είναι περίπου 100 στρέμματα και χρειάζεται 30 άτομα για να λειτουργήσει σε διπλή βάρδια. Τώρα υπάρχουν 22. Για το μουσείο που έγινε πριν από 8 χρόνια δεν προβλέφθηκε μόνιμο προσωπικό. Τότε υπήρχαν 25 μόνιμοι υπάλληλοι χωρίς το μουσείο και τώρα είναι 17 μαζί με το μουσείο. Το βράδυ υπάρχουν τρεις μόνιμοι νυχτοφύλακες…

Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού

Ωράριο: 08.00 - 20.00 (καθημερινά)

Εισιτήριο: 6 ευρώ

«Πήραμε πρωτοβουλία και διευρύναμε από μόνοι μας το πρόγραμμα από τις αρχές Μαΐου. Δουλεύαμε 08.00 - 17.00. Ζοριστήκαμε λίγο, κόψαμε τα ρεπό

αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Η κατάσταση ήταν τραγική. Όταν ο χώρος κλείνει στις 3 το μεσημέρι Μάιο μήνα κι έχεις απ’ έξω κόσμο, αρχίζουν να δυσανασχετούν. Ένας να μιλήσει παίρνουν φωτιά όλοι. Έβριζαν εμάς, έβριζαν την Ελλάδα, έβριζαν όλο τον κόσμο… Αυτή είναι μια πολύ κακή εικόνα που μας κάνει ζημιά. Από την πλευρά μας, είμαστε περήφανοι γι’ αυτό που κάνουμε, αλλά δεν νιώθουμε ότι υπάρχει ανταπόκρι­ση. Όλοι κάνουμε διπλή δουλειά, μεταφέρουμε μέχρι κούτες και σκουπίδια. Αλλά φαίνεται ότι τα μνημεία και ο τουρισμός μας δεν είναι προτεραιότητα του κράτους». Αρχιφύλακας με πολλά χρόνια στην Κνω­σό, γνήσιος Κρητικός, περήφανος, ο κ. Ανδρέας Μιχαλακάκης μας χαρτογραφεί πλήρως την κατάσταση στο Παλάτι της Κνωσού.

Αρχές Ιουλίου έφτασαν οι 14 ωρομίσθιοι, 12 φύλακες και δυο καθαρίστριες. «Κατά τη διάρκεια του έτους υπάρχει μία μόνον καθαρίστρια – που παίρνει σύνταξη του χρόνου – για το Παλάτι, για όλο τον αρχαιολογικό χώρο, για τα γραφεία της Εφορίας, για τις Αρχάνες, για τη Βίλα Έβανς. Μια φορά τη βδομάδα, τον χειμώνα, μαζεύουμε εμείς τις σακούλες από τον χώρο. Του χρό­νου συνταξιοδοτούνται πολλοί από εμάς. Δεν έχουν κίνητρο να παραμείνουν. Αν δεν γίνουν προσλήψεις, δεν θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον χώρο», καταλήγει.

Αν και μέσα σε μία ώρα (08.00 - 09.00) έχουν κοπεί περισσότερα από 2.000 εισιτήρια το πρωί της 12ης Ιουλίου, ο κ. Μιχαλακάκης σημειώνει ότι η κίνηση είναι πολύ πεσμένη. «Τον Ιούνιο κόψαμε 70.000 ει­σιτήρια, 20.000 λιγότερα από πέρυσι. Ελάχιστοι από αυτούς είναι τουρίστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι είναι Ρώσοι. Ο Ιούλιος μοιάζει να έχει μια μικρή αύξηση. Θα δείξει. Πέρυσι πάντως κόπηκαν 120.000 εισιτήρια». Και κατά τη διάρκεια του έτους η Κνωσός συγκέντρωσε 623.338 επισκέπτες (547.588 το 2010).

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Ωράριο: Δευτέρα και Κυριακή 09.00 - 16.00,

Τρίτη - Σάββατο 08.00 - 20.00

Εισιτήριο: 6 ευρώ

Εδώ δεν υπάρχουν προβλήματα υπαλλήλων, γιατί πολύ απλά το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, ένα τα σημαντικότερα της Ευρώπης, παραμένει κλειστό λόγω έργων από το 2007… Στις αρχές Αυ­γούστου πρόκειται να ανοίξει η αίθουσα των γλυπτών, στη συνέχεια η αίθουσα με τις τοιχογραφίες από το Ανάκτορο της Κνωσού και τμηματικά όλες οι υπόλοιπες. Το πόσο σημαντικό μουσείο θεωρείται παγκοσμίως αποδεικνύεται πρακτικά από το γεγο­νός ότι, παρά το ελάχιστο μέρος της συλλογής που παρουσιάζεται σε μια μικρή αίθουσα, οι επισκέπτες του το 2011 ήταν περίπου 119.000. Ελάχιστοι, θα μου πείτε, μπροστά στους 700.000 που είχε πριν κλείσει το μουσείο το 2007. Σύμφωνοι, αλλά όλοι οι επισκέπτες πληρώνουν εισιτήριο της τάξης των 6 ευρώ για να δουν μία από τις 25 αίθουσές του. Την ίδια στιγμή το «Trip Advisor», μια από τις σημαντι­κότερες ταξιδιωτικές σελίδες στον κόσμο, τού βάζει πολύ καλή βαθμολογία (4 στα 5 αστεράκια).

«Παρουσιάζεται ο Δίσκος της Φαιστού, ο Πρίγκιπας της Κνωσού, τα περίφημα Κεραμικά Αγγεία (2000-1700 π.Χ.), νομίσματα από τις Αρχάνες, σφραγίδες και άλλα σημαντικά εκθέματα που θέλει να δει ο κό­σμος», καταθέτει στο «Ποντίκι art» αρχαιολόγος της ΚΓ’ Εφορίας. Αν και όλοι αδημονούν να ολοκληρωθεί το έργο ανακατασκευής του κτηρίου και η επανέκθεση των συλλογών, πολλοί από τους επιστήμονες αρχαιολόγους αλλά και μέλη της ντόπιας κοινωνίας διαφωνούν με την επιλογή του χώρου. «Για τη μεγάλη αργοπορία βασικό ρόλο έπαιξε η απόφαση ν’ ανακα­τασκευαστεί το ίδιο κτήριο για να στεγάσει και πάλι το Αρχαιολογικό Μουσείο. Έχει στατικό πρόβλημα και το κόστος για την ενίσχυσή του είναι τεράστιο. Και μετά την ανακατασκευή του τα προβλήματα των περιορισμένων χώρων και του πάρκινγκ θα παραμεί­νουν ίδια. Κι όλα αυτά επειδή ήταν μεγάλες οι πιέσεις του εμπορικού κόσμου, που φοβόταν ότι αν έφευγε το μουσείο από το κέντρο του Ηρακλείου θα ερή­μωνε η αγορά του». Πάντως αν ισχύει ότι το κόστος ανέρχεται στα 22 εκατ. ευρώ, όπως φημολογείται, αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχτισαν ένα καινούργιο μουσείο απ’ την αρχή που θα ήταν ήδη έτοιμο...

Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών στη Ρόδο

Ωράριο: Δευτέρα - Κυριακή 09.00 - 16.00

Εισιτήριο: 6 ευρώ

Αν και κάθε καλοκαίρι προσλαμβάνεται έκτακτο προσωπικό, μέχρι τη στιγμή που έγινε το ρεπορτάζ το Παλάτι, το σημαντικότερο ίσως μνημείο της περιόδου των Ιπποτών, παρέμενε χωρίς ενισχύσεις, παρά τους 16 έκτακτους υπαλλήλους που πήγαν στην ΚΒ’ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Οι εφτά φύλακες, οι δυο νυχτοφύλακες και η μοναδική καθαρίστρια δεν επαρκούν όχι για διπλή, αλλά ούτε για μονή βάρδια. Έτσι το Παλάτι κλείνει μέσα Ιουλίου στις 4.00 (αν είναι δυνατόν, στην κοσμοπολίτικη Ρόδο…), ενώ οι αίθουσες με τις μόνιμες εκθέσεις δεν έχουν ανοίξει καν! «Μας παράτησαν. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Είμαι δεκαετίες στην υπηρεσία και πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Μακάρι να πάρουν φύλακες, έστω και την τελευταία στιγμή. Υπολειτουργούμε. Έρχονται οι ξένοι, αλλά και οι Έλληνες, βλέπουν τα μισά από αυτά που έχουν διαβάσει ότι θα δουν και φεύγουν δυσαρεστημένοι. Διαμαρτύρονται και μας βρίζουν», μας λέει με βαρύ αναστεναγμό ο κ. Δημήτρης Γιαχού, υπεύθυνος των εισιτηρίων. Το περασμένο Σαββατο­κύριακο οι εργαζόμενοι έβαλαν λουκέτο στο χώρο. Τελικά άνοιξε τη Δευτέρα μετά από παρέμβαση του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Κ. Τζαβάρα, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Είναι να αναρωτιέται κανείς γιατί το Παλάτι των Ιπποτών εμφανίζει πτώση στην επισκεψιμότητα κατά 55,6% για το πρώτο τρίμηνο του 2012.
http://topontiki.gr

Περιβαλλοντικό έγκλημα στη λίμνη Μόρνου

Τη διαρκή και ανεξέλεγκτη μόλυνση του περιβάλλοντος καταγγέλλουν εδώ και μέρες οι κάτοικοι της Φωκίδας, παρόλο που οι τοπικοί άρχοντες γνωρίζουν ότι βοθρολύματα «πνίγουν» καθημερινά τη λίμνη του Μόρνου, επιχειρούν να αποσιωπήσουν την υπόθεση, παρά να δώσουν λύση.
Πριν από έξι ημέρες, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Μαλανδρίνου, Θανάσης Μανιτάρας, κατήγγειλε ότι τα λύματα της φυλακής ρίχνονται σε ρέμα που καταλήγει στη λίμνη του Μόρνου, απ’ όπου υδροδοτείται η ευρύτερη περιοχή. Η μόλυνση της λίμνης, δηλαδή η παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών, εγκυμονεί κινδύνους τόσο για την υγεία όσο και για το περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν τα λύματα των φυλακών στο Βιολογικό του Γαλαξειδίου και τώρα λόγω καλοκαιριού στον Βιολογικό της Άμφισσας σταμάτησαν να παραλαμβάνουν τα λύματα αφού οι οδηγοί τους είναι απλήρωτοι εδώ και καιρό.Η «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» είναι εταιρία του Ελληνικού Δημοσίου και διαχειρίζεται τη μεταφορά των επεξεργασμένων λυμάτων (που έχουν υποστεί τριτοβάθμιο στάδιο επεξεργασίας) από το Βιολογικό Καθαρισμό του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Μαλανδρίνου στο Βιολογικό Καθαρισμό του Γαλαξειδίου και τώρα της Άμφισσας.Η εν λόγω εταιρεία με την υπ. αριθμ. 368/07-03-2012 απόφασή της συνάπτει πρόσθετη πράξη επί της αρχικής από 21-3-2008 σύμβασή της για τη «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Κ.Κ. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΜΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ» με την εταιρεία «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΕΠΕ». Δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο επί χρόνια καταβάλλει χιλιάδες ευρώ σε εργολάβο για τη μεταφορά των λυμάτων, ενώ θα ήταν λιγότερο δαπανηρό να κατασκευαστεί ένας σύγχρονος Βιολογικός Καθαρισμός στις Φυλακές Μαλανδρίνου.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Μαλανδρίνου, κ. Θεοχάρης Μανιτάρας εστάλη σχετικό αίτημα στους αρμόδιους φορείς για την κατάσταση που επικρατεί. Σε δηλώσεις του στη zougla.gr ο κ. Μανιτάρας ανέφερε ότι παρόλο που έκαναν την εμφάνισή τους βυτιοφόρα, τα πρόβλημα δεν έχει λυθεί.

Μετά την κινητοποίηση της κοινότητας, εστάλησαν 2 βυτία του στρατού που μετέφεραν μόλις 50 m3 την μέρα. Συνήθως, τα βυτία μεταφέρουν 300 με 400 m3 την ημέρα. Εν συνεχεία εστάλησαν κανονικά βυτιοφόρα καθαρισμού, ωστόσο το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο αν δημιουργηθούν μονάδες βιολογικού καθαρισμού.Η κατάσταση είναι απελπιστική καθώς σύμφωνα με την εφ. Φωκίς, γεωργικά υγρά απόβλητα, νερά απορροής καλλιεργούμενων εκτάσεων που μπορεί να περιέχουν λιπάσματα ή και φυτοφάρμακα, τα κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα από σφαγεία πνίγουν τη λίμνη.

Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν τη μόλυνση του Μόρνου και ζητούν την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας.
http://www.zougla.gr

Ξυλοδαρμός ανηλίκου σε κατασκήνωση της Χριστιανικής Εστίας Φθιώτιδας!

Έστειλα τα 2 μεγάλα παιδιά μου 15 και 12 χρονών στην κατασκήνωση της Χριστιανικής Εστίας που εδρεύει στο Ελευθεροχώρι Φθιώτιδας. Το Σάββατο κατά την αναχώρηση τους από την Λαμία , έμαθα ότι το λεωφορείο το οποίο μετέφερε τα παιδιά και ενώ ήταν ακόμη στην Λαμία παρουσίασε πρόβλημα υπερθέρμανσης της μηχανής. Το πρόβλημα μεταφράστηκε μετά από λίγο στο να μείνουν επάνω στο επικίνδυνο σημείο της διαδρομής Λαμίας - Μπράλου , με το λεωφορείο να βγάζει καπνούς.
Τα παιδιά κατέβηκαν έμειναν στον επικίνδυνο δρόμο μέσα στον καύσωνα μέχρι που μεταφέρθηκαν με ιδιωτικά ΙΧ στην κατασκήνωση.

Την επόμενη ημέρα με παίρνει τηλέφωνο ο μικρός μου υιός και μου λέει κλαίγοντας ¨έλα να με πάρεις γιατί κάποιος με χτύπησε¨, πήρα το αυτοκίνητο και ανέβηκα να πάρω και τα 2 παιδιά από εκεί. Τον μικρόν υιό μου 12 ετών τον είχε χτυπήσει ένα παιδί ηλικίας 16 με 17 χρονών, με γροθιά στο δεξί του μάτι και του είχε γυρίσει και το χέρι (υπάρχει καταγραφεί στο γενικό νοσοκομείο Λαμίας για τα τραύματα).

Και εγώ σαν πατέρας σας ρωτώ για αυτά 2 συμβάντα που έγιναν μέσα σε ένα 24ωρο, γιατί δεν σταμάτησε κανείς από τους συνοδούς το λεωφορείο νωρίτερα αφού υπήρχε ένδειξη βλάβης και ενώ ήταν ακόμη στην Λαμία, γιατί δεν με ειδοποίησε κανείς και μετέφερε τα παιδιά μου με ΙΧ αφού εγώ τα έστειλα με το λεωφορείο για ασφάλεια, γιατί αναγκάστηκα εγώ να πάρω τα παιδιά μου από την κατασκήνωση και το συγκεκριμένο παιδί είναι ακόμη εκεί, και γιατί μέχρι σήμερα δεν με έχει ενημερώσει κανείς για όλα αυτά. Ακόμη περιμένω απαντήσεις και για τα 2 συμβάντα.

Ευχαριστώ πολύ.

Αναγνώστης στο Lamiareport

Δείτε ολόκληρο το ν/σχ με τις αλλαγές στο νόμο για τα ΑΕΙ

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας με το οποίο επέρχονται αλλαγές στο προηγούμενο νομοσχέδιο της Αννας Διαμαντοπούλου για την ανώτατη εκπαίδευση. Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί την Τρίτη στην αρμόδια Επιτροπή και θα συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Oι προωθούμενες αλλαγές στο νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της πρώην υπουργού Παιδείας, Αννας Διαμαντοπούλου, η οποία έκανε λόγο για «ξήλωμα μιας από τις ελάχιστες μεταρρυθμίσεις που δεν επιβλήθηκε από το μνημόνιο ούτε από την τρόικα».

«Οι κυβερνητικές προτάσεις αποτελούν συμβιβασμό με τις συντεχνίες και παρωχημένες (δήθεν προοδευτικές) κομματικές δυνάμεις που διαχρονικά ευθύνονται για παθογένειες των ΑΕΙ» και υποστηρίζει ότι «η κοινή λογική, που επιτάσσει ένας νόμος πρώτα να εφαρμόζεται και στη συνέχεια, αν και όπου χρειάζεται, να βελτιώνεται, έχει απλά τεθεί στο περιθώριο», υποστήριξε η κ. Διαμαντοπούλου.

Όπως ανέφερε, «με το πρώτο σχέδιο Νόμου που ετοιμάζεται για τη νέα Βουλή, αντί νέων μεταρρυθμίσεων αρχίζει το ξήλωμα μιας από τις ελάχιστες μεταρρυθμίσεις που δεν επιβλήθηκε από το μνημόνιο ούτε από την τρόικα, μιας μεταρρύθμισης που αποτύπωσε, με εντυπωσιακή πλειοψηφία στη Βουλή, τη θέληση του ελληνικού λαού για δημόσια Πανεπιστήμια και ΤΕΙ με αξιοκρατία, εξωστρέφεια, σύνδεση με την παραγωγή, διεθνή αναγνώριση και ουσιαστική προσφορά στην ελληνική νεολαία, θέτοντας στο περιθώριο κατεστημένες καταστάσεις».

Συνεχίζοντας σε έντονο ύφος, η κ. Διαμαντοπούλου επισήμανε ότι «η προβαλλόμενη ως συμφωνία των τριών αρχηγών στην αλλαγή ενός νόμου, επειδή αρνούνται να τον εφαρμόσουν βίαιες μειοψηφίες και δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετούν δικές τους σκοπιμότητες, είναι ύβρις για τη Δημοκρατία».

«Πώς μπορεί να ανακτηθεί αξιοπιστία της χώρας και του πολιτικού μας συστήματος, πως θα προωθηθούν άλλες δύσκολες μεταρρυθμίσεις, ξεχνώντας μια πλειοψηφία των 4/5 της Βουλής, δημιουργώντας συνειδησιακό πρόβλημα στους βουλευτές, απαξιώνοντας την κοινοβουλευτική διαδικασία;», διερωτήθηκε η πρώην υπουργός Παιδείας. «Πρόκειται για επιβεβαίωση καταδικασμένων λογικών και πρακτικών συνολικά του πολιτικού συστήματος που οδήγησε τη Χώρα μας στο σημερινό αδιέξοδο», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στην ψήφιση του νόμου επί της θητείας της στο υπουργείο Παιδείας, η κ. Διαμαντοπούλου παρατήρησε ότι «η επιτυχία μιας ευρύτατης συναίνεσης για την Παιδεία στη Βουλή, δημιούργησε αίσθημα αισιοδοξίας και ανάτασης» και εξέφρασε ότι «η τύχη αυτής της μεταρρύθμισης θα λειτουργήσει ως βαρόμετρο όχι μόνο για το μέλλον της κυβέρνησης αλλά και της χώρας».

«Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχουν υγιείς δυνάμεις, σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας, αυτή τη κρίσιμη ιστορικά στιγμή που θα ανοίξουν τους δρόμους που χρειάζεται η χώρα», κατέληξε.

Αντίθετος στις αλλαγές και ο Γ. Πανάρετος

Αντίθετος με τις αλλαγές που προωθούνται στο νόμο για τα ΑΕΙ δήλωσε και ο πρώην υφυπουργός Παιδείας Γιάννης Πανάρετος, ο οποίος εκτίμησε ότι η ΔΗΜΑΡ, η οποία τον είχε καταψηφίσει, επέβαλε τις απόψεις της οι οποίες ταυτίζονται με εκείνες του ΣΥΡΙΖΑ.

Για τη ΝΔ ανέφερε ότι, αναλαμβάνοντας τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, ικανοποιεί το κομματικό της ακροατήριο, καθώς, στην ουσία, επαναφέρει το νόμο Γιαννάκου και για το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι αποδέχεται την κατεδάφιση ενός νομοθετήματος το οποίο πέρασε χωρίς σημαντικό πολιτικό κόστος, για λόγους που είναι εύκολα εξηγήσιμοι, υπονοώντας την ακαδημαϊκή ιδιότητα του Προέδρου του Κινήματος.

Ακολουθεί η αιτιολογική έκθεση του νομοθετήματος:

Αιτιολογική Έκθεση

Σχεδίου Νόμου : «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ι. Γενικά

Η ψήφιση του ν. 4009/2011 για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 16 του Συντάγματος, αποτέλεσε ένα γεγονός με μεγάλη πολιτική σημασία καθώς ο νόμος αυτός εγκρίθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής, με βάση την κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων κατά το χρόνο ψήφισης του. Αυτό το πολύ σημαντικό πολιτικό κεκτημένο αποτελεί τη βάση της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας για την ψήφιση από τη Βουλή ορισμένων ρυθμίσεων προς τη βελτίωση του ν. 4009/2011.

Ο εν λόγω νόμος υιοθέτησε ορισμένες καινοτόμες επιλογές όπως προς τη διοικητική δομή και τη ακαδημαϊκή λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι καινοτομίες αυτές συνοδεύονταν από συνολικές αλλαγές του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Κατά την εφαρμογή του νόμου στο σκέλος κυρίως της διοίκησης των ιδρυμάτων παρουσιάστηκαν ορισμένες δυσλειτουργίες.

Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να προωθήσει προς ψήφιση από τη Βουλή ορισμένες ρυθμίσεις οι οποίες έχουν δυο βασικά χαρακτηριστικά:

Αφενός προβλέπουν την ύπαρξη ενός μεταβατικού χρονικού διαστήματος, ρεαλιστικού και ικανού για την σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, και αφετέρου περιλαμβάνουν ορισμένες αλλαγές σε σημεία τα οποία αποδείχθηκε, κατόπιν εξαντλητικού διαλόγου με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές (πολιτικά κόμματα, Σύνοδος Πρυτάνεων, Σύλλογοι διδασκόντων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, κλπ) ότι χρήζουν βελτιωτικών παρεμβάσεων, οι οποίες δεν ανατρέπουν τη βασική φιλοσοφία του ν. 4009/2011, αλλά δημιουργούν βασιμότερες προϋποθέσεις για την καλύτερη, πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του. Αυτή άλλωστε υπήρξε και η βασική δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά την ανάλυση των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης που εγκρίθηκαν από τη Βουλή.

Στόχος των προτεινομένων ρυθμίσεων είναι η όσο το δυνατόν πιο ομάλη μετάβαση της οργάνωσης και λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από το προϊσχύσαν στο νέο νομοθετικό καθεστώς, κατά τρόπο που να μην αλλοιώνεται ούτε η ακαδημαϊκή ούτε η διοικητική οργάνωση και λειτουργία των Ιδρυμάτων αυτών. Για το λόγο αυτό, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εστιάζουν σε θέματα που διασφαλίζουν τη χρηματοδότηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τη επίτευξη μιας όσο το δυνατόν πιο λειτουργικής ισορροπίας μεταξύ των αρμοδιοτήτων των διαφόρων οργάνων διοίκησης των Ιδρυμάτων, τη βελτίωση του τρόπου ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Ιδρυμάτων, δίνοντας έμφαση στη συνταγματικά προβλεπόμενη έννοια της αυτοδιοίκησης τους, και τέλος στην επίλυση ζητημάτων που έχουν προκύψει από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στο ν. 4009/2011.

Επίσης με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται και άλλα επείγοντα θέματα τόσο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, όσο και των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΙΙ. Ανάλυση των επιμέρους άρθρων

Το παρόν νομοσχέδιο αποτελείται από 4 κεφάλαια, τα οποία χωρίζονται σε επιμέρους 17 άρθρα που περιέχουν τις ρυθμίσεις για τα ΑΕΙ της χώρας και άλλες διατάξεις. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα άρθρα 1-5 και αφορά στις ρυθμίσεις ζητημάτων των ΑΕΙ, το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα άρθρα 6-10 και αφορά σε άλλες επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα άρθρα 11-13 και αφορά σε άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εξωτερικών και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα άρθρα 14-17 και αφορά τις μεταβατικές, τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις, καθώς και την πρόβλεψη για την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Πιο συγκεκριμένα:

Κεφάλαιο Πρώτο - Ρυθμίσεις για τα ΑΕΙ (άρθρα 1-5)

Αρθρο 1 : Σχολές – Τμήματα

Με το άρθρο 1 του πρώτου κεφαλαίου του νομοσχεδίου ρυθμίζονται τα θέματα της δομής και της λειτουργίας των Σχολών και των Τμημάτων των Ιδρυμάτων της Χώρας, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες αυτών.

Ρυθμίζεται η διαδικασία με την οποία συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται ΑΕΙ και μεταβάλλεται η έδρα τους, καθώς επίσης η διαδικασία που ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Σχολές ή και Τμήματα, καθώς και η διαδικασία μεταβολής της έδρας τους. Αναφέρονται οι λόγοι οι οποίοι, διαζευκτικά, δύνανται να αιτιολογούν τις ανωτέρω μεταβολές, καθώς επίσης τίθεται και η διαδικασία ρύθμισης των θεμάτων που προκύπτουν από τη συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή έδρας ή κατάργηση Α.Ε.Ι. ή σχολής ή Τμήματος.

Τέλος, ρυθμίζεται η διαδικασία ίδρυσης παραρτημάτων των Α.Ε.Ι. σε άλλες χώρες.

Αρθρο 2 : Όργανα του Ιδρύματος

Με το άρθρο 2 του πρώτου κεφαλαίου του νομοσχεδίου ρυθμίζονται τα θέματα της διαδικασίας ανάδειξης των εσωτερικών και των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου σε κάθε ίδρυμα. Επιπλέον, αντιμετωπίζεται το φαινόμενο των άγονων διαδικασιών ανάδειξης των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Συμβουλίου, καθώς και του Προέδρου, ενώ ρυθμίζονται και τα προσόντα για την εκλογή των εξωτερικών μελών. Επιπλέον, αναπροσαρμόζονται οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου και η σχέση του με τα άλλα όργανα του ιδρύματος.

Τέλος, καθορίζεται η διαδικασία ανάδειξης του Πρύτανη, καθώς και αναπροσαρμόζονται οι αρμοδιότητες της Συγκλήτου.

Αρθρο 3 : Όργανα της Σχολής

Με το άρθρο 3 του πρώτου κεφαλαίου του νομοσχεδίου καθορίζεται η διαδικασία εκλογής του κοσμήτορα. Επίσης, αναπροσαρμόζονται οι αρμοδιότητες της κοσμητείας με μεταφορά ορισμένων εξ αυτών στα όργανα των Τμημάτων.

Τέλος, ρυθμίζεται η συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

Αρθρο 4 : Όργανα του Τμήματος

Με το άρθρο 4 του πρώτου κεφαλαίου του νομοσχεδίου καθορίζονται τα όργανα του Τμήματος, τα οποία είναι ο Πρόεδρος, η Συνέλευση του Τμήματος και, εφόσον έχουν συσταθεί Τομείς, ο Διευθυντής του Τομέα και η Συνέλευση του Τομέα. Επιπλέον, καθορίζεται η διαδικασία εκλογής του Προέδρου του Τμήματος, καθώς και οι αρμοδιότητες αυτού, της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, του Διευθυντή και της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα.

Αρθρο 5 : ’λλα θέματα ΑΕΙ

Με το παρόν πέμπτο άρθρο του πρώτου κεφαλαίου του νομοσχεδίου ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Με την παράγραφο 1 επιδιώκεται η κάλυψη του νομοθετικού κενού στο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς των μεταφορών φοιτητών και σε αυτό των συμβάσεων καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των εγκαταστάσεών των ιδρυμάτων. Με τη συγκεκριμένη νέα διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στα Α.Ε.Ι. να ρυθμίζουν με τον Οργανισμό τους ζητήματα σύναψης συμβάσεων μίσθωσης μεταφορικών μέσων για την μεταφορά των φοιτητών, καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των εγκαταστάσεών τους και να ρυθμίζουν κάθε άλλο θέμα που συναρτάται με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε ιδρύματος.

Συγκεκριμένα, στην παρ. 8 του άρθρου 1, του ν. 2083/92 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38, παρ.3 του ν. 3794/2006 είχε προβλεφθεί η δυνατότητα των A.E.I. να συνάπτουν συμβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των εγκαταστάσεών τους. Με την παρ. 11 του άρθρου 1, του ν. 2083/92 όπως προστέθηκε με την παρ. 4, του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 προβλέφθηκε η δυνατότητα των Πανεπιστημίων να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης μεταφορικών μέσων για την μεταφορά των φοιτητών με έκδοση ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας & Οικονομικών.

Με τον πρόσφατο νόμο 4009/11 ωστόσο καταργήθηκε το άρθρο 1 του Ν. 2083/92. Με την κατάργηση αυτή δημιουργήθηκε νομικό κενό διεκπεραίωσης των σχετικών οικονομικών αιτημάτων των Α.Ε.Ι. για μεταφορά φοιτητών. Για την πλήρωση του κενού απαιτείται η ως άνω προσθήκη, η οποία επιτρέπει στα Α.Ε.Ι. να ρυθμίζουν στον Οργανισμό τους τα σχετικά ζητήματα. Ταυτόχρονα προσθέτοντας τη συγκεκριμένη διάταξη στη ρυθμιστέα ύλη του οργανισμού υπό το άρθρο 5 του ν. 4009/2011 ενεργοποιείται παράλληλα και η ρύθμιση του άρθρου 80 παρ. 22 α) κατά την οποία «22.α) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, οι κατά το επόμενο άρθρο καταργούμενες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα που προβλέπεται να ρυθμιστούν με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος, εξακολουθούν να εφαρμόζονται για κάθε ίδρυμα μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού του», ώστε να αντιμετωπιστεί το νομοθετικό κενό και να διεκπεραιωθούν τα συναφή οικονομικά αιτήματα των Α.Ε.Ι.

Με την παράγραφο 2 συνδέεται η προκήρυξη ή επαναπροκήρυξη για την πλήρωση νέων θέσεων ή για εξέλιξη μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. με την έγκριση της σχετικής πίστωσης από τον Υπουργό Παιδείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημοσιονομική κάλυψη της διαδικασίας.

Με την παράγραφο 3 τροποποιείται το στοιχείο στ) της παρ. 2 του άρθρου 23, στο οποίο προβλεπόταν ότι οι καθηγητές πλήρους απασχόλησης δύνανται να συμμετέχουν ως έμμισθα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών με εξαίρεση τη θέση του προέδρου τους, πλην του προέδρου της ΑΔΙΠ. Με την αφαίρεση από τη συγκεκριμένη διάταξη της περίπτωσης του Προέδρου της ΑΔΙΠ διασφαλίζεται ότι ο Πρόεδρος της ΑΔΙΠ θα είναι πλήρους απασχόλησης στην ίδια την Αρχή και άρα σε θέση να επιτελέσει το κομβικής σημασίας έργο του στην Αρχή.

Η παράγραφος 4 προστέθηκε για την κάλυψη του νομοθετικού κενού ως προς το δικαίωμα απόκτησης συγγραμμάτων των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών, δηλαδή των φοιτητών του πρώτου κύκλου σπουδών που φοιτούν σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4009/2011. Με το άρθρο 81 παρ. 9 του Ν. 4009/20011 καταργήθηκε η διάταξη της παραγράφου 10 του ’ρθρου 9 του Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄159), που προέβλεπε ότι μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος που ισούται με την ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ενός τμήματος προσαυξημένου κατά δύο έτη, δεν χορηγούνται διδακτικά βιβλία ή άλλα βοηθήματα στους φοιτητές. Κατά συνέπεια και προκειμένου να καλυφθεί το σχετικό νομοθετικό κενό η διόρθωση της συγκεκριμένης εξασφαλίζει τη διανομή συγγραμμάτων στους ενεργούς μόνο φοιτητές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διανομής συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ».

Με την παράγραφο 5 α) αναδιατυπώνονται οι διατάξεις για την αποφυγή αντιφατικών ερμηνειών που προέκυψαν στην πράξη. Η νέα διατύπωση διαμορφώνει τη διάταξη με τέτοιο τρόπο ώστε να διαχωρίζοντα οι περιπτώσεις αιτήσεων για εξέλιξη από αυτές που σχετίζονται με τη δημοσίευση προκηρύξεων. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και σαφέστερο κανονιστικό περιεχόμενο.

Με την παράγραφο 5 β) ρυθμίζεται το μεταβατικό καθεστώς των λεκτόρων. Αφενός διευκρινίζονται οι όροι απασχόλησής τους κατά τα πρώτα τρία έτη απασχόλησής κατά τη διάρκεια των οποίων οι λέκτορες απαιτείται να προσφέρουν έργο απασχολούμενοι ουσιαστικά στα καθήκοντά τους. Περαιτέρω, ορίζεται σαφώς ότι έως τη δημοσίευση του Οργανισμού οι λέκτορες υπέχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα σύμφωνα με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η παράγραφος 6 αποτυπώνει ρητά τον όρο της συμπλήρωσης χρόνου υπηρεσίας προκειμένου να γεννηθεί το δικαίωμα του αναπληρωτή καθηγητή να αιτηθεί την εξέλιξή του. Η συγκεκριμένη διάταξη αφορά συγκεκριμένα στους αναπληρωτές καθηγητές και προστέθηκε για να εκφραστεί η ανάγκη της συμπλήρωσης υπηρεσίας ως όρος της εξέλιξης της συγκεκριμένης κατηγορίας καθηγητών.

Με την παράγραφο 7 ενισχύεται το περιθώριο οικονομικού σχεδιασμού των υποχρεώσεων των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ως προς την εκκαθάριση της δαπάνης και την πληρωμή των χρηματικών ενταλμάτων για διδακτικά συγγράμματα που διανεμήθηκαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2006-07 έως και 2009-10. Η συγκεκριμένη διάταξη θεσπίστηκε λόγω της μακροχρόνιας καθυστέρησης των Ιδρυμάτων να ολοκληρώσουν τις σχετικές οικονομικές διαδικασίες για την πληρωμή των δικαιούχων που διένειμαν συγγράμματα πριν από τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ». Η μη συμβολή πολλών Ιδρυμάτων οδηγεί σε ακανόνιστη μη ομαλή ροή πληρωμών και αιτήσεων, με αποτέλεσμα να πλήττεται ασύμμετρα ο οικονομικός σχεδιασμός του Υπουργείου. Η νέα αυτή διάταξη θέτει προθεσμία για την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών και προβλέπει τη μετακύληση των οικονομικών απαιτήσεων σε βάρος πλέον του τακτικού προϋπολογισμού τους των Α.Ε.Ι. σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της νέας αυτής προθεσμίας.

Με την παράγραφο 8 καλύπτεται το σχετικό νομοθετικό κενό της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 80 παρ. 11 α) του ν. 4009/2011, που για τις μεταπτυχιακές σπουδές διατηρεί σε ισχύ τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α’148) και για να εφαρμοστεί αναλογικά και σε αυτές η διάταξη του άρθρου 44 του ν. 4009/2011 που αφορά στη διδασκαλία σε ξένη γλώσσα και στις νέες ιδρύσεις Π.Μ.Σ. τμημάτων Α.Ε.Ι. αυτοδύναμων ή σε συνδιοργάνωση μεταξύ τους.

Κεφάλαιο δεύτερο - Αλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρθρα 6 -10)

Αρθρο 6 : Καθαρισμός σχολικών μονάδων

Με το παρόν άρθρο ρυθμίζεται το ζήτημα της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2012-2013, που δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας, που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.

Με την εν λόγω ρύθμιση παρατείνεται για ένα έτος η αρμοδιότητα των οργάνων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. για την αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων και επιπροσθέτως παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Εσωτερικών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες κατά τρόπο ώστε οι οικείο Δήμοι να είναι σε θέση από το διδακτικό έτος 2013-2014 και εφεξής να αναλάβουν την αρμοδιότητα σύναψης των εν λόγω συμβάσεων.

Αρθρο 7 : Θέματα Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Με το άρθρο 7 ρυθμίζονται θέματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προκειμένου αυτό να αναβαθμισθεί θεσμικά και να επιτελέσει αποτελεσματικότερα την αποστολή του, σύμφωνα με τις κυβερνητικές δεσμεύσεις. Ρυθμίζονται θέματα της μεταβατικής περιόδου, κατά την οποία δεν υπάρχει πλήρης στελέχωση του ΙΕΠ και προβλέπεται η λειτουργία των οργάνων του και χωρίς τη συμμετοχή Συμβούλων του, εάν αυτοί ελλείπουν. Προβλέπεται η εξομοίωση των Συμβούλων που προέρχονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τους Συμβούλους αντίστοιχης βαθμίδας του ΙΕΠ, ώστε οι πρώτοι να μπορούν να καταλαμβάνουν οποιαδήποτε θέση οργάνων του ΙΕΠ για την οποία προβλέπεται συμμετοχή των τελευταίων. Τούτο είναι αναγκαίο ώστε να αξιοποιηθεί η συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση των στελεχών του ιστορικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη λειτουργία του νέου θεσμικού συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης, ρυθμίζονται τεχνικά και οργανωτικά θέματα του ΙΕΠ. Τέλος, ρυθμίζεται το θέμα της δυνατότητας συμμετοχής συμβούλων της Εκπαίδευσης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα τα οποία, εκ της φύσης τους, προϋποθέτουν ενασχόληση κατά την διάρκεια του ωραρίου εργασίας (όπως, π.χ., η συμμετοχή Σχολικών Συμβούλων στο πρόγραμμα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου).

Αρθρο 8 : Θέματα Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

Οι τροποποιήσεις του ν. 4027/2011 για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση αφορούν σε διατάξεις που χαρακτηρίζουμε ως επείγουσες και αναγκαίες για τη στοιχειώδη λειτουργία του διδακτικού έτους 2012-13 στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, καθώς και διατάξεις που αφορούν ευρύτερα θέματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών μονάδων εξωτερικού. Οι παρούσες τροποποιήσεις ευνοούν την ευελιξία και τη δυνατότητα παρατάσεων απόσπασης σε όλες τις κατηγορίες εκπαιδευτικού προσωπικού και των εκπαιδευτικών – ιερέων συμπεριλαμβανομένων. Καταργείται επίσης το όριο των παρατάσεων μετά το 5ο έτος και το 6ο έτος , ώστε να καλυφθούν οι περιπτώσεις των αιτούντων παράταση πέραν του ορίου της 6ετίας και παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να καλυφθούν εκπαιδευτικά κενά από τις λήξεις αποσπάσεων.

Θεσπίζεται η δυνατότητα μετακίνησης των εκπαιδευτικών από χώρα σε χώρα και σε περιοχή ευθύνης άλλου Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης. Οι μετακινήσεις αυτές, καθώς και η μετακίνηση εντός της ίδιας περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου, γίνονται και με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ή σε περιπτώσεις έλλειψης Συντονιστή, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Σχετικά με τους γάμους εκπαιδευτικών με μόνιμο κάτοικο της αλλοδαπής, με το παρόν άρθρο θεσπίζεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για τους γάμους πριν και μετά το 1996 με τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και χωρίς το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού, σε συνδυασμό με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις.

Επιπλέον, προβλέπεται η σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού αρμόδιου για την επιλογή των Συντονιστών καθώς και των πειθαρχικών θεμάτων που αφορούν τους Συντονιστές Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων. Στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου δεν υπήρξε πρόβλεψη για τη συνέχεια της λειτουργίας του υπάρχοντος Συμβουλίου μέχρι την ανασυγκρότηση νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του. Στη σύνθεση των μελών του νέου Συμβουλίου προβλέπεται, με το παρόν, ο ορισμός τακτικού μέλους, ενός συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και μετά την κατάργησή του, ενός συμβούλου Β΄ή Γ΄ από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με τον αναπληρωτή του. Παρά το γεγονός ότι είχε οριστεί ως ανωτέρω, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. Φ.908/48258/Η/30-04-2012 (ΦΕΚ 483, τ.Γ΄/2-05-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση , οι Σύμβουλοι Β, Γ΄ και οι Πάρεδροι του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου μεταφέρθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ως επιστημονικοί συνεργάτες του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και δεν διατηρούν πλέον την ιδιότητα του Συμβούλου Β΄ ή Γ΄ του ανωτέρω Συμβουλίου, όπως προσδιορίζει με σαφήνεια ο ν. 4027/2011. Ως εκ τούτου, αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού δεν μπορεί να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει παρότι υπάρχουν πολλά πειθαρχικά ζητήματα σε εξέλιξη, εξαιρετικά επείγοντα, τα οποία ήδη παραγράφονται.

Αρθρο 9 : Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

Σχετικά με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου : Με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 η ίδρυση και η λειτουργία των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υπάγεται σε κρατικό έλεγχο που ασκείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3696/2008 από το άρθρο 31 του ν. 4027 /2011, η άσκηση της εποπτείας και του ελέγχου στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας τους, αποδόθηκε στον ΕΟΠΠΕΠ, που είναι Ν.Π.Ι.Δ. ο οποίος είναι επίσης αρμόδιος φορέας για την εξέταση των αιτήσεων για την απαιτούμενη γνωμοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177Α) " 'Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α) " Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας και άλλες διατάξεις" ως προς την έκδοση και τροποποίηση των αδειών λειτουργίας ΚΕΜΕ και για τη διατύπωση σχετικής γνώμης επ’ αυτού. Η άσκηση της εποπτείας και του ελέγχου της λειτουργίας των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης από τον ίδιο φορέα που διατυπώνει γνώμη για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ΚΕΜΕ δύναται να ελεγχθεί ως ασυμβίβαστη. Επιπλέον, η απόδοση της αρμοδιότητας αυτής στον ΕΟΠΠΕΠ έχει δημιουργήσει δυσχέρειες στο χειρισμό καταγγελιών από πολίτες σχετικά με θέματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και οι οποίες υποβάλλονται στο αρμόδιο Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η δυσχέρεια χειρισμού των καταγγελιών και ελέγχου της λειτουργίας των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης γίνεται εντονότερη στις περιπτώσεις που για την εξέταση των καταγγελιών αυτών απαιτείται διαβίβαση εγγράφων και φακέλων από τον ΕΟΠΠΕΠ, ενώ στους πολίτες δημιουργείται η εντύπωση της αδράνειας της δημόσιας υπηρεσίας. Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος και του κινδύνου που διατρέχει η πολιτική ηγεσία και η διοίκηση να μην ενημερώνεται εγκαίρως και επαρκώς για υφιστάμενα προβλήματα στη λειτουργία των ΚΕΜΕ, εισηγούμαστε την επαναφορά της αρμοδιότητας της άσκησης εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Συνεπώς τροποποιείται το άρθρο 12 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α΄).

Σχετικά με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου : Τα προγράμματα που λειτουργούν μέσω συμβάσεων δικαιόχρησης είναι προγράμματα, που έχουν εγκριθεί από άλλο εκπαιδευτικό σύστημα, υλοποιούνται όμως στην Ελλάδα από ελληνικούς φορείς, οι οποίοι έχουν ιδρυθεί και αδειοδοτηθεί σύμφωνα με ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α) και το άρθρο 31 του ν.4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α). Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου του αλλοδαπού προγράμματος σπουδών και του συστήματος που το υποστηρίζει, σύμφωνα με την αρ. C-274/05/23.10.2008 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά διασφαλίζει ότι αυτό ακριβώς το σύστημα θα τηρείται και στην Ελλάδα. ’λλωστε, για την υποστήριξη του προγράμματος σπουδών του, το αλλοδαπό Πανεπιστήμιο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει ελεύθερα το διδακτικό προσωπικό που θα παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες και το οποίο θα είναι συγκρίσιμο με το διδακτικό προσωπικό που απασχολείται για το ίδιο πρόγραμμα σπουδών στο αλλοδαπό Πανεπιστήμιο. H απαίτηση εγγραφής στο Μητρώο Διδασκόντων των καθηγητών των προγραμμάτων της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α) με τα κριτήρια της παρ. 2 στοιχείο δ του αρ. 6 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010, όπου απαιτείται οι διδάσκοντες να είναι «κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής», αποτελεί περιορισμό στην επιλογή του διδακτικού προσωπικού από τα αλλοδαπά Πανεπιστήμια. Με την αριθ. SG GREFFE (2011) D/1519/28.01.2011 Αιτιολογημένη Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητείται η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων ώστε να αρθούν οι υφιστάμενοι περιορισμοί. Βάσει των ανωτέρω προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 2 του αρ. 10 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 45 του ν. 3848/2010, καθώς η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 στοιχείο δ είναι γενική διάταξη και αφορά το σύνολο των προγραμμάτων που προσφέρονται από τα ΚΕΜΕ.

Σχετικά με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου : Από τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί για την εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του άρθρου 15 του ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α), προκύπτει ότι υπάρχουν ειδικότητες που είναι αναγκαίες για τη διδασκαλία στα ΚΕΜΕ αντικειμένων, για τα οποία επαρκούν ειδικές τεχνικές και πρακτικές δεξιότητες ή περιπτώσεις επαγγελματιών, οι οποίοι είναι διακεκριμένοι στον τομέα τους, αλλά δεν διαθέτουν πτυχίο ανωτάτης εκπαίδευσης, όπως άλλοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διδασκόντων στον ίδιο τομέα. Από τα ανωτέρω καθίσταται προβληματική η εφαρμογή και η ερμηνεία του τρίτου εδαφίου του στοιχείου (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και συνεπώς απαιτείται η τροποποίηση του με τον ορισμό ποσοστού διδασκόντων για τους οποίους δεν θα απαιτείται η κατοχή πτυχίου ανωτάτης εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζεται η σαφήνεια και η αντικειμενικότητα εφαρμογής της διάταξης.

Σχετικά με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου : Σε συνέχεια των τροποποιήσεων της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α), σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Διδασκόντων του αρ. 15 των διδασκόντων σε ΚΕΜΕ που έχουν συμπράξεις με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής , εφόσον αυτοί δεν έχουν ισοτιμία από ΔΟΑΤΑΠ θα εγγράφονται καταθέτοντας τη βεβαίωση του υπό τροποποίηση άρθρου 10 παρ. 2 στοιχείο β.

Σχετικά με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου : Στο στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α) και το άρθρο 31 του ν.4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α), σχετικά με τις νόμιμες προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ΚΕΜΕ σε νομικό πρόσωπο ορίζεται ότι ο «ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του, αφορά αποκλειστικά την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης». Δεδομένου ότι η θέσπιση της αποκλειστικότητας της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης ως σκοπού του ν.π. κρίνεται ως περιορισμός σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3919/2011 «Αρχή επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32 Α΄).

Αρθρο 10 : Αλλες ρυθμίσεις

Με την παράγραφο 1 επανέρχεται η διάταξη του άρθρου 2 παρ.23 του Ν. 2621/1998, για την εξαίρεση των συμβάσεων μίσθωσης έργου προσωπικού που απασχολείται με την εκτέλεση έργων στα ΑΕΙ και σε λοιπούς φορείς του Υπουργείου Παιδείας, από το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997 (Α΄ 206) και την ΠΥΣ 33/2006 ( Α΄280). Το καθεστώς αυτό της εξαίρεσης είχε εφαρμοστεί ήδη από το 1998 χωρίς προβλήματα. Η κατάργηση του με το Ν. 4057/2012 (Α΄ 54) δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην υλοποίηση ερευνητικών αναπτυξιακών και λοιπών έργων, τόσο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, όσο και σε έργα που χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλους Διεθνής Οργανισμούς, ή ιδιωτικούς πόρους κλπ. Το ΚΕΓ είναι ο μοναδικός φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας που δεν έχει ενταχθεί στους φορείς της παρ. 23 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998. Τέλος από τους φορείς που αναφέρει η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 23 του Ν. 2621/1998, το ΕΚΕΠ συγχωνεύθηκε με απορρόφηση από τον ΕΟΠΠ που μετονομάσθηκε σε ΕΟΠΠΕΠ ( Β΄ 2351/20-10-2011), το Ινστιτούτο Νεολαίας και το ΙΔΕΚΕ έχουν συγχωνευθεί με απορρόφηση στο Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, που είναι μετονομασία του ΕΙΝ ( Β΄2508/4-11-2011).

Με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου τα στελέχη της δημόσιας εκπαίδευσης μπορούν, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, να παρέχουν υπηρεσίες που είναι συναφείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους σε φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους, χωρίς άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου. Η παρούσα ρύθμιση δεν δημιουργεί επιπρόσθετη επιβάρυνση στον τακτικό προϋπολογισμό.

Κεφάλαιο Τρίτο - αλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εξωτερικών και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Αρθρα 11 -13)

Αρθρο 11 : Ρυθμίσεις Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Η Ειδική Υπηρεσία με τίτλο «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης» (ΕΜΑ) του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΠΔ 189/2009 αρ. 2 περιπτ. δ΄, όπως αυτή προστέθηκε με το αρ. 1 του πδ 128/2010, Α΄28) καταργήθηκε με την παρ. 1 εδ. β΄ του αρ. 7 πδ 85/2012 (Α΄141), λόγω της επανίδρυσης με το ίδιο άρθρο του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της καταργηθείσας ΕΜΑ ανήκε η παραλαβή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο, αιτήσεων τροποποίησής τους κοκ, αρμοδιότητες που προβλέπονταν από τις διατάξεις του Ν. 3908/2011 (Α΄8). Με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση οι ανωτέρω αρμοδιότητες της καταργηθείσας ΕΜΑ μεταφέρονται στην Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και όλες οι λοιπές αρμοδιότητές της οι σχετιζόμενες με τον Αναπτυξιακό Νόμο, ήτοι για τον προέλεγχο πληρότητας των αιτήσεων, για την αξιολόγηση της νομιμότητας της αίτησης κατά πρώτο στάδιο, για την παραλαβή των ενστάσεων κλπ., οι οποίες απορρέουν από το πδ 33/2011 (Α΄33), κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3908/2011. Ταυτόχρονα, με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση δίνεται ικανός χρόνος στους επενδυτές να υποβάλουν ενστάσεις κατ’ άρθρο 5 του ΠΔ 33/2011, για τις οποίες «έτρεχε» ακόμη προθεσμία κατά την 21.06.2012, όταν καταργήθηκε η ΕΜΑ, προκειμένου οι διοικούμενοι – επενδυτές να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στη Διοίκηση.

Αρθρο 12 : Ρυθμίσεις Υπουργείου Εξωτερικών

Με την παρούσα ρύθμιση επιχειρείται η διευθέτηση θεμάτων που αφορούν την οργανωτική διάρθρωση του Υπουργείου Εξωτερικών και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υποδομών του στην κατεύθυνση αποδοτικής εκπλήρωση της ευαίσθητης και καίριας σημασίας αποστολής του, την υλοποίηση των στόχων της εξωτερικής πολιτικής και τη διασφάλιση της υπηρεσιακής εξέλιξης και προοπτικής των στελεχών του. Ειδικότερα :

Ρυθμίζεται κατά τρόπο ορθολογικό και ρεαλιστικό το πλέγμα των προϋποθέσεων και όρων για την υπηρεσιακή εξέλιξη των στελεχών της Διπλωματικής Υπηρεσίας στον βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄. Απαλείφονται σωρευτικές προϋποθέσεις που εν πολλοίς καθιστούσαν απαγορευτική την πλήρωσή τους, εκμηδένιζαν τα περιθώρια αξιοποίησης δοκιμασμένων και άριστα εκπαιδευμένων στελεχών και σε μεγάλο βαθμό είναι αναντίστοιχα με την προτεραιοποίηση τον υποδομών εκπροσώπησής μας και διαμόρφωσης του πλαισίου ανάπτυξης και άσκησης της εξωτερικής μας πολιτικής. Με την υπό συζήτηση ρύθμιση θα επιτευχθεί σε πρώτο χρόνο και η στελέχωση των Προξενικών Αρχών, που επιτελούν μια εξαιρετικά σημαντική και υπεύθυνη επιστολή με Πληρεξούσιους Υπουργούς Β’ , κατά τρόπο σύμφωνο με τις ανάγκες και τους στόχους που και οι Κοινοτικές Πολιτικές θέτουν.

Αξιοποιούνται οι υποδομές της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, στην κατεύθυνση μάλιστα εκπλήρωσης της κεντρικής επιλογής για περιορισμό σύστασης και λειτουργίας διευθύνσεων με επικαλυπτόμενες δραστηριότητες, συνεκτιμωμένων και των ιδιαιτέρων συνθηκών λειτουργίας και αποστολής του Υπουργείου Εξωτερικών. Συγχρόνως διασφαλίζονται εναλλακτικές δυνατότητες για την άμεση διευθέτηση και διεκπεραίωση των καθημερινών αναγκών λειτουργίας του Υπουργείου, στον τομέα ιδίως των οικονομικών υπηρεσιών και κατοχυρώνεται έτσι μια πρόσθετη δικλείδα στην άμεση ανταπόκριση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας αλλά και του Περιφερειακού και Διεθνούς Δικτύου δραστηριοποίησης του Υπουργείου και των Ελληνικών Πρεσβευτικών και Προξενικών Αρχών.

Η ανάδειξη της σπουδαιότητας και του ρόλου του οικουμενικού Ελληνισμού, έχει αναδειχθεί σε κορυφαία προτεραιότητα, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής. Αποτελεί δε κοινή παραδοχή που διατρέχει το σύνολο του πολιτικού κόσμου, ότι η ενεργοποίηση, συντονισμός και αξιοποίηση των ομογενών και αποδήμων και δυνάμει πρεσβευτών της χώρας, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ουσιώδη παράγοντα στην προσπάθεια ανάταξης του κύρους και της επιρροής της χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδιαίτερα στην παρούσα ζοφερή δημοσιονομική συγκυρία και άσκησης κρίσιμης επιρροής για τη διαμόρφωση αποφάσεων και πεδίου ανάπτυξης και προώθησης των εθνικών συμφερόντων. Στην κατεύθυνση αυτή, απαιτείται η μέγιστη δυνατή αναβάθμιση των μέσων και της εκπροσώπησης της Ελληνικής Πολιτείας, καθώς και των όρων στελέχωσης και διαβάθμισης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών. Για τον σκοπό αυτό τοποθετείται επικεφαλής Γενικός Γραμματέας στη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, που θα συντονίσει, εποπτεύσει και προωθήσει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών για την ομογένεια και τον οικουμενικό Ελληνισμό. Παράλληλα με την παρούσα διάταξη επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και ο βέλτιστος συντονισμός της Διπλωματικής Υπηρεσίας, μέσα από τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων των επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας. Η ορθολογική αυτή αναθεώρηση των υφιστάμενων θέσεων, γίνεται χωρίς ουσιώδες πρόσθετο κόστος για τον κρατικό προυπολογισμό, καθώς αξιοποιούνται οι δυνατότητες που η παρούσα δομή και στελέχωση του Υπουργείου προσφέρουν, ενώ μέσα από την εντατικοποίηση της απόδοσης της Υπηρεσίας και τη συστηματικότερη εποπτεία, δημιουργούνται οι όροι για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου και την εξοικονόμηση δαπανών.

Αρθρο 13 : Ρύθμιση Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Προκειμένου τα ειρηνοδικεία της χώρας να μπορέσουν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά και να προετοιμαστούν τόσο σε σχέση με τις υποδομές λειτουργίας τους όσο και με την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού τους που θα προκύψει από τη μεταφορά της ύλης σε αυτά η οποία προβλέπεται στα άρθρα 1,4,5,8,17 και 20 του Ν. 4055/2012, ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων να μεταφερθεί χρονικά την 16η.09.2013. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί ομαλή η λειτουργία των ειρηνοδικείων και η ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της ψηφισθείσας με τον Ν.4055/2012 μεταφοράς δικαστικής ύλης από τα Μονομελή Πρωτοδικεία της χώρας στα ειρηνοδικεία.

Κεφάλαιο Τέταρτο - Μεταβατικές διατάξεις (14-17)

Αρθρο 14 : Χρηματοδότηση

Με το άρθρο 14 του τέταρτου μέρους ρυθμίζεται το θέμα της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας για το έτος 2012. Επίσης καθορίζονται τα αρμόδια όργανα για την ψήφιση του προϋπολογισμού σε ιδρύματα, τα οποία δεν έχουν αναδείξει τα όργανα που προβλέπει ο Ν. 4009/2011.

Αρθρο 15 : Διοικητικά όργανα

Με το άρθρο 15 του τέταρτου μέρους ρυθμίζεται η θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ιδρυμάτων της χώρας, καθώς και η ανάδειξη των νέων οργάνων. Ειδικότερα αντιμετωπίζεται και το ζήτημα της αποχώρησης μονομελών οργάνων διοίκησης, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων της παραίτησης ή της συνταξιοδότησης. Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για τη θητεία και την αντικατάσταση των πρυτανικών αρχών.

Αρθρο 16 : Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

Με το παρόν άρθρο ορίζονται οι τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Αρθρο 17 : Ισχύς

Με το άρθρο 17 καθορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαγωνισμοί δωρεάν διανομής τροφίμων

Ολοκληρώθηκαν σήμερα, Τρίτη, οι διαδικασίες αποδοχής των πρακτικών αξιολόγησης της πρωτοβάθμιας επιτροπής διενέργειας των διαγωνισμών δωρεάν διανομής τροφίμων (γραβιέρα, φέτα, ρύζι, ζυμαρικά, ελαιόλαδο) σε άπορους, για το έτος 2012.
Αναφορικά με τη διαδικασία διαγωνισμών δωρεάν διανομής, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων επισημαίνει τα εξής:
Προτεραιότητα του υπουργείου είναι η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα των διαγωνισμών αυτών, ώστε οι δικαιούχοι– άποροι να ωφεληθούν από το κοινοτικό πρόγραμμα, ύψους 20 εκατ. ευρώ, με δωρεάν διανομή τροφίμων, το συντομότερο δυνατόν και στις μεγαλύτερες δυνατές ποσότητες.

Επίσης, το υπουργείο θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αλλάξει η διαδικασία διεξαγωγής των διαγωνισμών από την επόμενη περίοδο, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού.
Για τον λόγο αυτόν, οι διαγωνισμοί δωρεάν διανομής θα διεξάγονται χωριστά για σημαντικά διαμερίσματα της χώρας (ενδεικτικά, η επικράτεια θα χωριστεί σε τρία ισοδύναμα διαμερίσματα) και όχι ένας διαγωνισμός για το σύνολο της χώρας. Στόχος είναι περισσότερες παραγωγικές επιχειρήσεις να διευκολύνονται στη συμμέτοχή τους, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό και, κατ’ επέκταση, τα προς διανομή τρόφιμα, αφού το ποσό, που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι συγκεκριμένο.

Στο πλαίσιο της διαφάνειας, οι ενδιαφερόμενοι, που, σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, απορρίφθηκε ο φάκελός τους, θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν τις αντιρρήσεις ή τις επεξηγήσεις τους, ώστε αυτές να κριθούν από τη δευτεροβάθμια επιτροπή.

Σε κάθε περίπτωση, όπως διευκρινίζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, θέτει ως προτεραιότητά του στα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν χιλιάδες άποροι δικαιούχοι, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, τη δωρεάν διανομή τροφίμων και θα λάβει κάθε μέτρο για αυτό.

Zougla.gr

Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

Οι τελικοί πίνακες για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ

Οι τελικοί πίνακες επιλογής βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς του Οργανισμού για το σχολικό έτος 2012-2013 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.
Συγκεκριμένα οι πίνακες έχουν αναρτηθεί ως εξής:
1. Πίνακας βρεφών Α (βρέφη από 8 μηνών - 1,5 ετών)
2. Πίνακας βρεφών Β (βρέφη από 1,5 ετών - 2,5 ετών)
3. Πίνακας νηπίων (νήπια από 2,5 ετών έως προσχολική ηλικία)
Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, οι εν λόγω πίνακες διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις εισηγήσεις των επιτροπών αξιολόγησης ενστάσεων, οι οποίες συγκροτήθηκαν με την Αρ. Β125370/19-07-2012 Απόφαση Διοικητή του ΟΑΕΔ.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα από τους κατά τόπους βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς του ΟΑΕΔ, όπου υπέβαλαν την αίτησή τους και από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr    η εδώ
http://www.ethnos.gr

Παρά την κρίση, οι δυο τηλεοράσεις δεν...αρκούν στους Ελληνες

Τέσσερις στους πέντε καταναλωτές στη χώρα μας διαθέτουν ήδη τουλάχιστον δύο τηλεοράσεις, παρόλα αυτά, σχεδιάζουν να αγοράσουν μια ακόμη, όπως έδειξε διεθνής έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.
Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η έρευνα:
-Περίπου το 81% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα έχουν τουλάχιστον δύο τηλεοράσεις στο σπίτι τους. Περισσότερες τηλεοράσεις διαθέτουν οι καταναλωτές που έχουν υψηλότερο εισόδημα. Οι τηλεοράσεις που διαθέτουν οι Έλληνες, ανά κατηγορία προϊόντος, είναι CRT (40%), LCD (38%), LED (9%) κ.α.

Πόσα, Πως, και Ποιος πληρώνει τελικά το μουσείο Θεοδωράκη κύριε Δήμαρχε?

Το θέμα της χρηματοδότησης και της αμοιβής του καθηγητή κ. ΕΥΘ. ΒΑΡΛΑΜΗ, για το Μουσείο Θεοδωράκη στις Θερμοπύλες, αρχίζει πλέον και αποκτά άλλες διαστάσεις μετά τις συνεχείς ανακοινώσεις και καταγγελίες, από δημοτικούς συμβούλους, αλλά και απλούς πολίτες...
Ο δήμαρχος πρέπει να βγει και να τοποθετηθεί δημόσια και ξεκάθαρα για όλα όσα καταγγέλλονται, αφού γίνεται λόγος για αμοιβές με απ΄ ευθείας αναθέσεις, που προκαλούν το κοινό αίσθημα, ειδικότερα την κρίσιμη οικονομική περίοδο που διανύουμε....
Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση του Επικεφαλής του συνδυασμού "ΛΑΜΙΑ – ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" κ. Γιώργου Κοτσάνου.
 "Στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου της 25ης του μηνός Ιουλίου, όσον αφορά τη δημιουργία του μουσείου Μίκη Θεοδωράκη στη Λαμία, ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ σκόπιμα, δεν εξηγείται αλλιώς, απέκρυψε από τους δημοτικούς συμβούλους την 129/02-05-12 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα και εγκρίθηκε η δέσμευση πιστώσεων, η έγκριση των δαπανών και η διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων σε βάρος των παρακάτω Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου Λαμιέων οικ. έτους 2012 : Κ.Α ΠΟΣΟ (€) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 15.6471.0020 20.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 15.6474.0015 20.000,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Τα παραπάνω ποσά, συνολικού ύψους 40.00,00 € καταβλήθηκαν στο <<ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΒΕΡΓΙΝΑ>> του καθηγητή κ. ΕΥΘ. ΒΑΡΛΑΜΗ ως εξής:

α) Την 01/06/12 - 20.000,00 ευρώ και

β) Την 18/06/12 - 20.000,00 ευρώ

Τα παραπάνω αποτελούν σκανδαλώδη ανάθεση έργου και προφανώς αυτός είναι ο λόγος που ο Δήμαρχος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ απέκρυψε την παραπάνω απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα από τους επικεφαλείς των παρατάξεων, εκτός αυτής της μείζονος αντιπολίτευσης, η οποία καλά το γνώριζε, μιας και στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου την 2η του μήνα Μαΐου του 2012 , προήδρευε ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Κλειτσάκης Αθανάσιος.

Το γεγονός ότι στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου της 25ης του μηνός Ιουλίου, ενώ στη δευτερολογία του ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ (όσον αφορά την έκθεση ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ) είπε ότι στη τροποποίηση του προϋπολογισμού του έτους 2012 προβλέπεται αμοιβή για κάποια σχέδια του καθηγητή κ. ΕΥΘ. ΒΑΡΛΑΜΗ, όταν ερωτήθηκε από τον επικεφαλής του συνδυασμού ΛΑΜΙΑ – ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ κ. Κοτσάνο Γεώργιο, για το αν έχει προβλεφτεί αμοιβή για τον καθηγητή κ. ΕΥΘ. ΒΑΡΛΑΜΗ και ποιο είναι το ύψος της ; απάντησε ότι δεν προβλέπεται καμία αμοιβή ! Η παραπάνω, καταγεγραμμένη και από τα Μ.Μ.Ε παραπλάνηση όλων των ενδιαφερομένων, καταδεικνύει την συνεχιζόμενη μεθόδευση των θεμάτων από το κ. Κοτρωνιά … για ψηφοθηρικούς λόγους (έχει ήδη εκδηλώσει την επιθυμία του να είναι για 5η συνεχόμενη φορά υποψήφιος) και τη ασυνέπεια των λόγων του Δημάρχου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΤΡΩΝΙΑ, ο οποίος προκειμένου να αποκρύψει την αλήθεια από το Δ.Σ και τους δημότες, μέσα σε λίγα λεπτά, αναίρεσε τα λεγόμενά του! Τον ίδιο του τον εαυτό!

Μεγάλα και αναπάντητα έως τώρα ερωτηματικά γεννά:

1) Ότι η δημιουργία μουσείου ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ δεν ήρθε ποτέ από τον κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ως θέμα ημερήσιας διάταξης στο Δ.Σ παρά μονάχα ως ανακοίνωση.

2)Η απόκρυψη από τον Δήμαρχο Λαμιέων κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΤΡΩΝΙΑ και από την αξιωματική αντιπολίτευση του γεγονότος <<ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΒΕΡΓΙΝΑ>> του κ. ΒΑΡΛΑΜΗ και προ της συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου της 25ης του μηνός Ιουλίου, είχαν ήδη πληρωθεί, όπως παραπάνω αναφέρονται, 40.000,00 ευρώ από το ταμείο του Δήμου. Χρήματα δηλαδή των Λαμιέων δημοτών, δίχως αυτό να γίνει ποτέ, γνωστό στο Δημοτικό Συμβούλιο! Ούτε πριν, ούτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπου ο κ. Γ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ψευδώς ισχυρίστηκε ότι δεν έχει δοθεί καμία αμοιβή για τον κ. ΕΥΘ. ΒΑΡΛΑΜΗ, αλλά ούτε και μετά από αυτή, όταν το συγκεκριμένο θέμα πήρε διαστάσεις στα τοπικά Μ.Μ.Ε και σε όλο το Δήμο Λαμιέων.

Τελικά αποδεικνύεται ότι τα παραπάνω 40.000,00 ευρώ (που δεν ήρθαν καν προς ψήφιση στο Δ.Σ) και τα άλλα 100.00,00 που ψήφισε κατά πλειοψηφία ( δεν κατάφερε να πείσει ούτε τους δικούς του δημ. συμβούλους, μιας και καταψηφίστηκε από δυο πρώην αντιδημάρχους του) ο συνδυασμός του κ. Γ. ΚΟΤΡΩΝΙΑ, θα δαπανηθούν όχι για τη δημιουργία μουσείου ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ αλλά κυρίως, για την έκθεση (για ένα μήνα στη πόλη μας) του καθηγητή κ. ΕΥΘ. ΒΑΡΛΑΜΗ καθώς και υλικού που κατέχει και αφορά τον ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ!

ΑΥΤΗ Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΙΑΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Δ.Σ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΗΘΙΚΗ, ΑΠΑΞΙΩΝΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΜΦΙΒΟΛΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ. Ο συνδυασμός μας ΛΑΜΙΑ – ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ δεσμεύεται στη κοινωνία των δημοτών ότι θα κάνει αυτό που ήδη έπρεπε να έχει κάνει η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ και προς χάριν της αλήθειας, της αξιοπρέπειας των δημοτικών συμβούλων και της αποκατάστασης της ορθής λειτουργίας του Δ.Σ, στο αμέσως προσεχές Δ.Σ θα φέρει ως θέμα τη δημιουργία μουσείου, έκθεσης ή όπως αλλιώς μέχρι τότε ονομαστεί από τον κ. Δήμαρχο, ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ.

Υ.Γ

1) Σε περίοδο οξύτατης οικονομικής κρίσης που οι αντοχές των απλών ανθρώπων καθημερινά δοκιμάζονται, που το 55% της νεολαίας μας είναι άνεργο, που πολλοί δεν έχουν τη πολυτέλεια να μπορούν να αγοράσουν ούτε ένα κομμάτι ψωμί, που η Δ.Ε.Η κόβει το ρεύμα σε ανήμπορους, ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ δίκην αυτοκράτορα, αποφάσισε χωρίς να ρωτήσει κανένα να διαθέσει 140.000,00 ευρώ και με το Φ.Π.Α γύρω στις 172.000,00 ευρώ για ένα ανύπαρκτο μουσείο! Απλά για μια έκθεση! Την ώρα δε, που το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΧΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΠΟΛΗ ΜΑΣ, ο κ. Δήμαρχος αντί να γεμίσει έστω … ένα λεωφορείο με θεσμικούς παράγοντες και αγανακτισμένους δημότες και να πάει μαζί τους στην ΑΘΗΝΑ, ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ να διαμαρτυρηθεί, γέμισε με δημοτικούς συμβούλους και μετακίνησε το δημοτικό πουλμανάκι δαπάνες του Δήμου για να επισκεφτούν μόνο την έκθεση του καθηγητή κ. ΕΥΘ. ΒΑΡΛΑΜΗ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!

2) Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα σημαντικότατα χρηματικά ποσά που έως τώρα έχουν πληρωθεί και όσα στο μέλλον πληρωθούν (εάν αυτό δεν έχει ήδη γίνει) δεν αφορούν κανένα ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ , μιας και για τη δημιουργία αυτού του έργου το δημοτικό συμβούλιο ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ δεν πήρε ποτέ καμία απόφαση, γιατί απλούστατα το συγκεκριμένο έργο δεν ήρθε ποτέ από τον δήμαρχο κ. Γ. ΚΟΤΡΩΝΙΑ στο Δ.Σ προς συζήτηση !

ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟΝ !!!"ΚΟΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Επικεφαλής του συνδυασμού ΛΑΜΙΑ – ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
http://www.lamiareport.gr


Άναψε το τσιγάρο, δώσ’ μου φωτιά

Υπάρχουν πολλά αρνητικά σχόλια στη χώρα μας, με αφορμή αυτή τη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε σε βρετανική εφημερίδα, στην οποία ένας λαμπαδηδρόμος ανάβει το τσιγάρο ενός Σκωτσέζου με την Ολυμπιακή Φλόγα.
Μα αυτή είναι μιας από τις χρησιμότητες της φωτιάς: να ανάβεις τσιγάρο.
Σε αντίθεση με αυτό που νομίζουν πολλοί Έλληνες, η ολυμπιακή λαμπαδηδρομία δεν είναι ένα έθιμο που έρχεται από την αρχαιότητα.

Στη αρχαιότητα, υπήρχε μια φωτιά που έκαιγε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η λαμπαδηδρομία, όμως, είναι σχετικά νέα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έγινε μέρος τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936.
Σύμφωνα με τον Πασκάλ -υποθέτω πως δεν είστε οπαδοί της Χρυσής Αυγής και ξέρετε ποιος είναι ο Πασκάλ-, τα πάντα καθαγιάζονται με τον χρόνο.

«Το έθιμο είναι σεβαστό για το μοναδικό λόγο ότι έχει γίνει αποδεκτό» αναφέρει ο Πασκάλ, «αυτό αποτελεί τη μυστικιστική βάση της κυριαρχίας του εθίμου. Όποιος ανατρέξει στις πηγές του το εκμηδενίζει».

Αν λοιπόν ανατρέξουμε στις πηγές της ολυμπιακής λαμπαδηδρομίας, φτάνουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Χίτλερ.
Όποιος το γνωρίζει αυτό, δεν ενοχλείται από τον Σκωτσέζο που ανάβει το τσιγάρο του με την Ολυμπιακή Φλόγα. Ίσα-ίσα, που το βρίσκει διασκεδαστικό και χαμογελάει.

Κατά την ταπεινή μου γνώμη, οι Έλληνες πρέπει να ακούσουμε τα λόγια του πάνσοφου Πασκάλ.

Είμαστε φορτωμένοι με άπειρους εθνικούς μύθους και έθιμα που μας καταδυναστεύουν και μας κρατούν δέσμιους. Ας πάμε στην πηγή τους και ας τα εκμηδενίσουμε. Για να φτιάξουμε νέα έθιμα.

Αν οι άνθρωποι δεν αποφάσιζαν να αμφισβητήσουν και να συγκρουστούν με το παρελθόν τους, θα ήταν ακόμα στις σπηλιές.

Pitsirikos

Πότε θα αποκτήσει Συμπαραστάτη του Δημότη ο Δήμος Λαμιέων;

Εξελέγη ο πρώτος Συμπαραστάτης του Δημότη 
και της Επιχείρησης του δήμου Αθηναίων

Ο δικηγόρος, κ. Βασίλης Σωτηρόπουλος, είναι ο πρώτος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του δήμου Αθηναίων. Ο κ. Σωτηρόπουλος εξελέγη, χθες, από το Δημοτικό Συμβούλιο, με 32 ψήφους.

Η εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης αποτέλεσε βασική δέσμευσή μας, τόνισε κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ ο δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης, σημειώνοντας ότι ανοίγει μια νέα σελίδα στις σχέσεις του δημότη με τις υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων.

Σχετικά:

Συζήτηση για την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων ζητάει η μειοψηφία

Αίτημα για ένταξη στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Δ/Σ του θέματος της λειτουργίας της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Λαμιέων, κατέθεσε η μειοψηφία του Δ/Σ.

Διαβάστε την επιστολή που κατέθεσε η Κα Τζένη Οικονόμου και υπέγραψε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας,η οποία απευθύνεται στον πρόεδρο του Δ/Σ Παναγιώτη Φώσκολο:

"κ. Πρόεδρε,
Επανειλημμένα μέχρι σήμερα έχει τεθεί από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου προφορικό αίτημα για την ένταξη στην ημερήσια διάταξη και συζήτηση στο επόμενο (κάθε φορά ) Δημοτικό Συμβούλιο θέματος για τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Πάντοτε προφορικά δεσμευόσαστε τόσο εσείς όσο και ο κ. Δήμαρχος για την υλοποίηση του αιτήματός μας.
Επειδή όμως μέχρι σήμερα δεν υλοποιήσατε το αίτημά μας, και κυρίως επειδή, διαπιστώνεται από τη μεριά μας:
· δυσλειτουργία της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου μας,
· απανωτές παραιτήσεις προέδρων του Διοικητικού της Συμβουλίου,
· παραιτήσεις μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου,
· ότι γίνεται έλεγχος από το ΑΣΕΠ σχετικά με τη νομιμότητα προσλήψεων και τον τρόπο ασφάλισης προσωπικού, και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ανακοίνωση στο Δ.Σ.
· ότι καταγράφεται στα πρακτικά αίτημα της εκπροσώπου της μειοψηφίας να παρευρίσκεται ο προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ.,
· ακόμα αίτημα της μειοψηφίας να αναλάβει ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο οποίος φέρει κατά την άποψη μας και την ουσιαστική ευθύνη για τη σωστή λειτουργία της επιχείρησης, την προεδρεία του Δ.Σ.
· ότι δεν έχουν λυθεί μέχρι σήμερα, παρότι πέρασε χρονικό διάστημα περισσότερο του ενός χρόνου, τα θέματα λειτουργίας των εικαστικών εργαστηρίων,
· ότι πολλές κοινωνικές δομές δυσλειτουργούν,
· ότι η λογιστική διαχείριση κρίθηκε εν τέλει ανεπαρκής και από εσάς, και αλλάξατε λογιστή,
· ότι δεν μας παρέχονται πλήρη οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης,
· τέλος, ότι δεν έρχονται σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. προς έγκριση τα πρακτικά της προηγουμένης συνεδρίασης παρότι αυτό έχει ζητηθεί επανειλημμένα από τη μειοψηφία,
υποβάλλουμε εγγράφως, σύμφωνα με τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου, αίτημα ένταξης στην ημερήσια διάταξη του επομένου Δημοτικού Συμβουλίου του θέματος «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»